Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

duister

in het woordenboek zijn voor duister 2 omschrijvingen gevonden:

duister, bn. bw. (-der, -st), donker; onduidelijk ; verward.
duister, o. duisternis.

duister is 4 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

duister (bn): cryptisch, geheimzinnig, mysterieus, nevelig, obscuur, onbegrijpelijk, onduidelijk, onverklaarbaar, raadselachtig, troebel, vaag, verborgen
duister (bn): donker, dreigend, somber, zwart
duister (bn): illegaal, louche, snood
duister (zn): donker, donkerte, duisterheid, duisternis, obscuriteit

duister is 19 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

verward (bn) : chaotisch, duister, incoherent, ingewikkeld, labyrintisch, onbegrijpelijk, onbestemd, onduidelijk, ongeordend, onordelijk, onsamenhangend, overhoop, raadselachtig, regelloos, vaag, vreemd, wanordelijk, warrig
raadselachtig (bn) : delfisch, duister, enigmatisch, geheimzinnig, hiλroglifisch, ingewikkeld, mysterieus, mystiek, onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk, onverklaarbaar, sfinxachtig, sibillijns, vreemd, wonderlijk
onduidelijk (bn) : duister, geheimzinnig, hermetisch, mysterieus, onbegrijpelijk, onbepaald, onbeslist, onhelder, onscherp, onzeker, schimmig, twijfelachtig, vaag, verward, warrig, wazig, wazig
vaag (bn) : beloken, beneveld, dof, duister, mistig, nevelig, onbepaald, onduidelijk, onnauwkeurig, onscherp, ontwijkend, schemerachtig, schemerig, schimachtig, schimmig, wazig, zweverig
verborgen (bn) : cryptisch, duister, geheim, geheimzinnig, heimelijk, mystiek, occult, onbegrijpelijk, onbekend, onuitgesproken, verholen
geheim (bn) : bedekt, beloken, clandestien, duister, heimelijk, illegaal, ondergronds, stiekem, verborgen, verdoken, verholen
geheimzinnig (bn) : duister, gesloten, mysterieus, mystiek, ondoorgrondelijk, onverklaarbaar, raadselachtig, verborgen
sinister (bn) : duister, griezelig, naargeestig, onguur, onheilspellend, schrikwekkend, snood, somber, veeg
donker (bn) : duister, inktzwart, obscuur, onverlicht, pikdonker, pikkedonker
mysterieus (bn) : duister, geheimzinnig, onbegrijpelijk, raadselachtig
onbegrijpelijk (bn) : duister, onbevattelijk, onverstaanbaar, verward
troebel (bn) : dof, duister, mat, onduidelijk, onklaar, wazig
zwart (bn) : donker, duister, gekleurd, pikzwart, manloos
cryptisch (bn) : duister, raadselachtig, verborgen
onbegrijpelijk (bn) : duister, raadselachtig, vreemd
obscuur (bn) : donker, duister
somber (zn) : akelig, bewolkt, donker, dreigend, druilerig, duister, gedekt, luguber, miezerig, naargeestig, onverlicht, triestig, zwart
donker (zn) : donkerte, duister, duisternis
duisternis (zn) : donker, donkerte, duister

woordverbanden van ‘duister’ grafisch weergegeven

duister komt 2 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: duister, geheimzinnig, onduidelijk, raadselachtig, verborgen, verholen.

Duister — geheimzinnig — onduidelijk — raadselachtig — verborgen — verholen. Aldus noemt men alles wat niet gemakkelijk begrepen kan worden. Verborgen is wat men niet opmerken, of niet weten kan; verholen drukt dit niet zoo sterk uit, want met voldoende scherpzinnigheid kan men wat verholen is wel ontdekken. Eene verborgen deur. Iets in het verborgen doen. Er ligt in de werken van dien schrijver een verholen misnoegen met de orde van zaken. Onduidelijk is, wat ons gebrekkig wordt voorgesteld; duister waaraan op zich zelf de noodige klaarheid ontbreekt, en waarvan men het verband, den samenhang moeilijk kan vatten. De teekening was zeer onduidelijk. De verhandelingen van dien geleerde zijn hier en daar zeer duister. Geheimzinnig is wat geheel of gedeeltelijk aan de waarneming onttrokken is; raadselachtig wat gepaard gaat met veel, wat ons bij eene oppervlakkige beschouwing onbegrijpelijk toeschijnt, De eeredienst der oude Egyptenaren had veel geheimzinnigs. Uwe handelwijze vind ik raadselachtig.

In hedendaagse spelling: duister, doods, donker, somber.

Duister — doodsch — donker — somber. Somber heet datgene, wat vroolijk aan- of uitzicht mist, en dus een onaangenamen, beklemmenden indruk maakt: eene sombere woning, een somber oord, een sombere dag: figuurlijk: eene sombere stemming. Donker ziet op gebrek aan licht en helderheid: eene donkere kamer, een donkere dag; figuurlijk: donkere uitzichten, donkere tijden. Duister wijst op de geheele afwezigheid van licht. Eene zonsverduistering, het nachtelijk duister. Doodsch, eig. als iets of iemand die dood is, of aan een doode eigen, is het tegenovergestelde van levendig, opgewekt, vroolijk, druk. Eene doodsche straat; eene doodsche kleur; eene doodsche vlakte.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

duister komt 1 maal voor in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922)*:

In hedendaagse spelling: duister, donker, somber.

86. Duister — donker — somber.

Gebrek aan licht hebbende.

Somber geeft meer den onaangenamen indruk te kennen, dien een belemmerde toegang van het licht teweeg brengt; donker ziet meer op de onvoldoende belichting zelf. Een somber vertrek heeft door zijn bouworde (bijv. door weinig of kleine ramen, door boom en enz.) iets onaangenaams en beklemmends. Daarentegen kan het vertrek door toevallige omstandigheden donker zijn. Bij regenachtig weer is het in de kamer vroeg donker.

Duister duidt een algeheele afwezigheid van licht aan, en is dus sterker dan donker. Men spreekt daarom niet van maansverdonkering, maar van maansverduistering.

Figuurlijk gebruikt wil somber zeggen: triestig, bijv. een sombere stemming; donker staat dan gelijk met zorgwekkend : een donkere toekomst, terwijl duister dan beteekent: verward, onduidelijk, bijv. een duistere redeneering.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

duister is 3 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: donker, duister, somber.
DONKER, DUISTER, SOMBER.
Bron: Weiland & Landrι - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 86.

In hedendaagse spelling: donker, duister, geheimzinnig, onduidelijk, verborgen.
DONKER, DUISTER, GEHEIMZINNIG, ONDUIDELIJK, VERBORGEN.
Bron: Weiland & Landrι - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 88.

In hedendaagse spelling: afsuwelijk, gedrochtelijk, naar, akelig, beschaduwd, bewolkt, beneveld, schemerend, donker, duister.
AFSCHUWELIJK, GEDROCHTELIJK, NAAR, AKELIG, BESCHADUWD, BEWOLKT, BENEVELD, SCHEMEREND, DONKER, DUISTER.
Bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 368.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

duister komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

duister licht, ondubbelzinnig

Zie ook: duister geheel, duister worden.


Zoeken op duister bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Duister vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.21299505233765 nc

Nu nieuw bij Bruna:  

Nora Roberts: De schuilplaats Hans Hagen: Nooit denk ik aan niets Paul van Loon: Foeksia en de Heksenhik-ik Danielle Steel: Het spel van de macht
Arjan Postma, Koen van Santvoord: Buiten! Herman van Veen: Herinnerde dagen Thea Stilton: De Heks van stof en as Nora Roberts: Thuishaven