Fikse kortingen op Engelse bladen.


   

gruwelijk

in het woordenboek is voor gruwelijk 1 omschrijving gevonden:

gruwelijk, bn. bw. (-er, -st), afgrijselijk.

gruwelijk is 3 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gruwelijk (bn): afgrijselijk, afschuwelijk, afschuwwekkend, akelig, angstaanjagend, bloedstollend, gruwzaam, huiveringwekkend, ijzingwekkend, verschrikkelijk, verschrikkelijk, vreselijk, wreed
gruwelijk (bn): enorm, geweldig, hartstikke
gruwelijk (bn): lelijk, onfraai, onooglijk

gruwelijk is 11 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

wreed (bn) : barbaars, beestachtig, bloeddorstig, fel, gemeen, gruwelijk, hard, hardvochtig, hardvochtig, inhumaan, meedogenloos, misdadig, moorddadig, onbarmhartig, ongevoelig, onmenselijk, pijnlijk, sadistisch, smartelijk, streng, tiranniek, vinnig, woest, wredelijk, wreedaardig
afschuwelijk (bn) : abominabel, afgrijselijk, afstotelijk, afstotend, afzichtelijk, akelig, belabberd, ellendig, enorm, erg, gruwelijk, horribel, ijselijk, ijzingwekkend, monsterlijk, stuitend, verfoeilijk, verschrikkelijk, verwerpelijk, vreselijk, walgelijk, weerzinwekkend
geweldig (bn) : buitengewoon, daverend, denderend, eindeloos, enorm, excellent, fameus, fantastisch, formidabel, gruwelijk, kolossaal, machtig, magnifiek, mieters, prachtig, razend, reusachtig, reuze, sensationeel, subliem, verdraaid, verduiveld, verschrikkelijk
lelijk (bn) : afgrijselijk, afschuwelijk, afstotelijk, afzichtelijk, gruwelijk, mismaakt, misvormd, onesthetisch, onfraai, onknap, onooglijk, wanstaltig, weerzinwekkend, mottig
verschrikkelijk (bn) : afgrijselijk, afschrikwekkend, afschuwelijk, akelig, beestachtig, gruwelijk, ijselijk, schrikkelijk, schrikwekkend, vervaarlijk, wreed
angstaanjagend (bn) : afschrikkend, afschuwelijk, angstwekkend, griezelig, gruwelijk, huiveringwekkend, ijselijk, luguber, onguur, schrikwekkend
vreselijk (bn) : afschuwelijk, akelig, godsgruwelijk, godsjammerlijk, gruwelijk, horribel, ondraaglijk, ontzettend, verschrikkelijk
ijselijk (bn) : affreus, afgrijselijk, afschuwelijk, akelig, gruwelijk, horribel, ijzingwekkend, verschrikkelijk
afgrijselijk (bn) : afschuwelijk, gruwelijk, huiveringwekkend, ijselijk, verschrikkelijk, vreselijk
gruwzaam (bn) : afgrijselijk, akelig, bloedstollend, gruwelijk, ijselijk, ijzingwekkend
godvergeten (bn) : gruwelijk, ontzettend, onvoorstelbaar

woordverbanden van ‘gruwelijk’ grafisch weergegeven

gruwelijk komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: afgrijselijk, afschuwelijk, afzichtelijk, akelig, gruwelijk, ijselijk, lelijk, naar, onuitstaanbaar, verschrikkelijk, vreselijk, walgelijk.

Afgrijselijk — afschuwelijk — afzichtelijk — akelig — gruwelijk — ijselijk — leelijk — naar — onuitstaanbaar — verschrikkelijk — vreeselijk — walgelijk. Wat het oog, den geest, of het gevoel onaangenaam aandoet. Leelijk is meer algemeen en drukt alleen uit, dat iets de zintuigen of het gemoed pijnlijk treft. Men kan zeggen dat deze woorden elkander aldus opvolgen: Naar (eene onaangename gewaarwording, weerzin teweegbrengend); akelig (hetzelfde, doch in hoogere mate); vreeselijk, verschrikkelijk (wat vrees of schrik verwekt); ijselijk, gruwelijk (wat doet ijzen of gruwen); afgrijselijk (wat afgrijzen verwekt, verwant aan griezelen); afschuwelijk, afzichtelijk (wat in zoo hooge mate weerzin wekt, dat men er onwillekeurig de oogen van moet afwenden); walgelijk (eene hooge mate van weerzin, walging, verwekkend); onuitstaanbaar (van iets onaangenaams: niet te dragen, niet uit te staan). Met uitzondering van afzichtelijk worden al deze bijvoeglijke naamwoorden in de spreektaal gebezigd als krachtige versterkingswoorden, zonder dat het denkbeeld van afkeuring er bepaald mee verbonden is. Een afschuwelijk, gruwelijk enz. leven maken. Afzichtelijk wordt alleen gebezigd van zichtbare dingen, de andere ook van onzichtbare. Een afschuwelijk verraad. Afschuwelijke wreedheden. Afzichtelijke wreedheden. Eene afzichtelijke kwaal.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

gruwelijk is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: afgrijselijk, afschuwelijk, afzichtig, gruwelijk, ijselijk, verschrikkelijk, vreselijk.
AFGRIJSSELIJK, AFSCHUWELIJK, AFZIGTIG, GRUWELIJK, IJSSELIJK, VERSCHRIKKELIJK, VREESSELIJK.
Bron: Weiland & Landrι - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 106.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

gruwelijk komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gruwelijk cool, eindeloos, enig, fantastisch, formidabel, gaaf, geweldig, grandioos, groots, kolossaal, magnifiek, prachtig, vet

Zoeken op gruwelijk bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Gruwelijk vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.010070085525513 c