Topkortingen op puzzelbladen.


   

melding

melding komt niet voor als trefwoord.

melding is 3 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

bericht (zn) : aankondiging, aanzegging, afkondiging, annonce, bekendmaking, boodschap, kennisgeving, maar, mare, mededeling, melding, nieuws, nieuwstijding, nieuwtje, tijding
aangifte (zn) : aanmelding, declaratie, denunciatie, kennisgeving, melding, opgaaf, opgave
sprake (zn) : gerucht, melding, spraak

woordverbanden van ‘melding’ grafisch weergegeven

melding komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: bericht, bekendmaking, mare, melding, mededeling, naricht, tijding.

Bericht — bekendmaking — mare — melding — mededeeling — naricht — tijding. Wat tot iemands kennis gebracht wordt. Mededeeling is het algemeene woord, en kan desnoods alle andere vervangen; het wordt echter bij voorkeur gebruikt, wanneer men meer denkt aan de daad van het mededeelen, dan aan de bij deze handeling betrokken personen of zaken. Het sluit dus, evenmin als bekendmaking en kennisgeving noodzakelijk in, dat de mededeeling met eenige belangstelling ontvangen wordt, wat bij de vijf overige woorden wel het geval is, vooral bij bericht en tijding. Bericht is het verslag van de gebeurtenis, tijding alleen de mededeeling van het feit. Kennisgeving en bekendmaking zijn mededeelingen, die meest een eenigszins officieel karakter dragen. Beide worden dikwijls door elkaar gebruikt: men zegt b.v. de kennisgeving van een engagement, de kennisgeving of bekendmaking van een overlijden, maar alleen de kennisgeving dat men in rechten zal moeten verschijnen of zijne belasting zal moeten betalen. Naricht heeft de beteekenis van een bericht tot inlichting of waarschuwing; het is weinig in gebruik, alleen in sommige uitdrukkingen, als dit diene tot uw naricht. Mare is het bericht van eene groote en belangrijke gebeurtenis. Bekendmaking, bericht, tijding, mare zijn niet noodwendig tot een bepaald persoon gericht, bij de andere is dit wel het geval. Melding wordt alleen gebruikt in de uitdrukking melding maken van iemand of iets; het beteekent dan: iemand noemen, of iets mededeelen. De mare van Napoleons val was spoedig tot Nederland doorgedrongen. Toen de tijding van den ongelukkigen slag bij Sedan te Parijs aankwam, geraakten de gemoederen in beweging; zekere berichten lieten zich echter nog wachten. Wie plichtverzuim ontdekt bij zijn soldaten, make hiervan terstond melding bij zijn superieur. Ik zal u kennisgeving van den tijd en de plaats der vergadering zenden. Wij ontvingen de mededeeling, dat onze vriend gestorven is. Dit diene tot ons naricht.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

melding is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: bericht, gewag, melding, nieuws, tijding.
BERIGT, GEWAG, MELDING, NIEUWS, TIJDING.
Bron: Weiland & Landr้ - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 305.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

Zie ook: melding maken van.


Zoeken op melding bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Melding vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.17348003387451 nc