Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

voorwerp

in het woordenboek zijn voor voorwerp 2 omschrijvingen gevonden:

voorwerp, o. (-en), elk ding op zichzelf.
voorwerp, o. (-en), deel van de zin.

voorwerp is 1 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorwerp (zn): ding, iets, object, zaak

voorwerp is 6 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

zaak (zn) : aangelegenheid, affaire, besogne, boel, ding, gegeven, geschiedenis, geval, iets, issue, komedie, kwestie, materie, object, onderwerp, stof, thema, topic, voorwerp, zelfstandigheid
ding (zn) : aangelegenheid, feit, geval, iets, object, voorwerp, zaak, zelfstandigheid
zelfstandigheid (zn) : ding, entiteit, voorwerp, zaak
geval (zn) : ding, merkwaardigs, voorwerp
iets (zn) : ding, object, voorwerp, zaak
object (zn) : ding, iets, voorwerp, zaak

woordverbanden van ‘voorwerp’ grafisch weergegeven

voorwerp komt 2 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: ding, voorwerp, zaak, schepsel, wezen.

Ding — voorwerp — zaak — schepsel — wezen. Ding is de algemeene benaming van al wat bestaat, geschiedt, gedaan of gezegd wordt; bij voorkeur zegt men het van iets, dat levenloos is. Voorwerp noemt men iets wat voor ons oog duidelijk begrensd is, wat eene plaats in de ruimte inneemt, hetzij dit, leven heeft of niet. Zaak noemt men de (wezenlijk of denkbeeldig) bestaande dingen, voor zoover zij met ons in betrekking staan; verder ook handelingen en toestanden. Tusschen zaak en ding bestaat in de taal van het dagelijksch leven weinig onderscheid. Ding is hierin meer in gebruik dan zaak. De uitbreiding der Russische macht in het Oosten is eene zaak, die meer dan één Europeesch kabinet de levendigste bezorgdheid inboezemt. Boomen, planten, schapen, runderen zijn dingen, wanneer zij geheel op zich zelf beschouwd worden. Heeft men echter hunne beteekenis voor den mensch op het oog, dan laten zij zich met den naam van zaken bestempelen. Eene der nuttigste zaken, die. Amerika heeft opgeleverd, is de quinine. De merinos zijn voor Spanje eene zaak van groot gewicht. De namen schepsel en wezen hebben uitsluitend betrekking op menschen en dieren. Schepsel is eigenlijk alles wat geschapen is. Wezen ziet meer op de eigenaardige wijze van zijn, van bestaan, waardoor dingen van eene bepaalde soort zich van dingen van andere soorten onderscheiden. De wezens onderscheidt men in redelijke en redelooze, menschelijke en dierlijke, hoogere en lagere, enz. De grootheid en de macht des Scheppers is zichtbaar in al zijne schepselen. Het Opperwezen.

In hedendaagse spelling: onderwerp, voorwerp.

Onderwerp — voorwerp. Onderwerp is datgene, wat aan iets tot grondslag ligt; verder wat het voornaamste deel van iets uitmaakt, het hoofdbestanddeel is. Voorwerp is datgene, waarop iemand of iets zijne werking doet overgaan. Het onderwerp van alle gesprekken was de val van Napoleon. Wat was het onderwerp zijner rede? Wat is het voorwerp zijner studie? Hij was het voorwerp hunner beschouwing.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

voorwerp is 2 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: voorwerp, onderwerp.
VOORWERP, ONDERWERP.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 296.

In hedendaagse spelling: onderwerp, voorwerp, stof, zaak, ding, schepsel, wezen.
ONDERWERP, VOORWERP, STOF, ZAAK, DING, SCHEPSEL, WEZEN.
Bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 413.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

Zie ook: lijdend voorwerp.


Zoeken op voorwerp bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Voorwerp vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0068879127502441 c