Nederlandse synoniemen voor 'een eed afleggen'

een eed afleggen (ww):
zweren(fr) Affirmer par serment en prenant un dieu, ou quelqu’un, ou quelque chose à témoin.
(en) to take an oath.
(fr) —.
(pl) —.

cached Via: WikiWoordenboek