omdat

als woordenboektrefwoord:

omdat:
vw. om de reden dat, dewijl.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

omdat (vw):
aangezien, daar, dewijl, om reden dat, omreden, vermits, wijl
omdat (vw):
doordat

als synoniem van een ander trefwoord:

daar (vw) :
aangezien, dewijl, omdat
aangezien (vw) :
daar, nu, omdat, want
gezien (vw) :
aangezien, omdat
dewijl (vw) :
daar, omdat
wijl (vw) :
omdat

woordverbanden van ‘omdat’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aangemerkt, aangezien, daar, dewijl, doordat, doordien, naardien, nademaal, omdat, vermits, wijl

Aangemerkt — aangezien — daar — dewijl — doordat — doordien — naardien — nademaal — omdat — vermits — wijl. Doordien en doordat (het laatste in gemeenzamen stijl meer in gebruik dan het eerste) geven de oorzaak te kennen, waardoor iets geschiedt, niet de reden waarom; de hoofdzin drukt in dat geval het gevolg van den bijzin uit. Wil men hierbij nu aanduiden, dat door den afhankelijken zin een bewijsgrond wordt aangebracht voor hetgeen in den hoofdzin beweerd is, dan gebruike men dewijl en vermits. Het ijs smelt, doordat de dooi is ingevallen. Hij kan onmogelijk komen, dewijl hij ziek is. Drukt de bijzin eene rechtvaardiging uit van hetgeen men in den hoofdzin beweerd heeft, dan kan men, behalve dewijl en vermits, ook daar, naardien, nademaal, aangezien of aangemerkt bezigen. In dat geval is de hoofdzin eigenlijk eene gevolgtrekking van hetgeen in den bijzin wordt gezegd. Daar geeft dit eenvoudig weg te kennen, zonder dat er bepaalde nadruk op gelegd wordt. Dewijl, vermits en naardien veronderstellen, dat het geheel in betoogtrant geschreven is en komen minder voor in den gemeenzamen stijl, terwijl aangezien en aangemerkt (dat meer verouderd is) tot den stijl van strenge redeneering behooren, waarbij het meer op geregelde ontwikkeling van het betoog, dan op sierlijkheid en losheid van taal aankomt. Nademaal is ouderwetsch. Wijl is eene verkorting van dewijl, maar heeft dezelfde beteekenis. Omdat is zuiver redengevend, en geeft van eene zaak of eene gewaarwording den moreelen grond, de reden aan, het antwoord op de vraag waarom. Ondanks zijne bekwaamheid wordt hij weinig geacht, omdat hij zoo verwaand is. Hij drinkt, omdat hij dorst heeft.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aangemerkt, aangezien, vermits, dewijl, wijl, daar, naardien, nademaal, omdat

AANGEMERKT, AANGEZIEN, VERMITS, DEWIJL, WIJL, DAAR, NAARDIEN, NADEMAAL, OMDAT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 16.

in hedendaagse spelling:
omdat, doordien, vermits

OMDAT, DOORDIEN, VERMITS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 4.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c