ophanden zijnde

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

dreigend (bn) :
aanstaand, aanstaande, imminent, naderend, ophanden, ophanden zijnde

woordverbanden van ‘ophanden zijnde’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanstaand, eerstkomend, ophanden zijnde, toekomend, volgend

Aanstaand — eerstkomend — op handen zijnde — toekomend — volgend. Alle worden gebezigd van hetgeen in de naaste toekomst zijn zal. Het begrip aanstaand is minder ruim dan het begrip volgend; het wijst nauwkeuriger aan, dat iets volgend in de naaste toekomst ligt. Toekomende ('t volgende) jaar hoop ik een pleizierreisje te doen. Aanstaanden zomer ga ik op reis. Eerstkomend wijst op de eerste van eene reeks bepaalde gebeurtenissen of voorvallen. Bij de namen van dagen, weken, maanden en andere zaken, die op vaste tijden terugkeeren, gevoegd, zegt aanstaand hetzelfde als eerstkomend. Den eersten April aanstaande of eerstkomende. Op handen zijnde duidt aan dat iets binnen zeer korten tijd kan geschieden, en komt dikwijls bijna geheel overeen met aanstaande. De aanstaande verloving, de ophanden zijnde verloving des prinsen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
ophanden

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c