vruchtgebruik

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

gebruik, vruchtgebruik, vruchtgenot

Waar deze woorden in rechten tegenover elkander gesteld worden, duidt gebruik aan, het recht om van eens anders zaak of goed zooveel vruchten te genieten als men voor zich en zijn gezin noodig heeft; terwijl vruchtgebruik het recht geeft om van eens anders zaak of goed al de vruchten te trekken en al het genot te hebben, dat de eigenaar hebben kon. Bij vruchtgebruik mag men dus de vruchten, die men zelf niet noodig heeft ten eigen bate verkoopen; bij gebruik komen deze aan den eigenaar of ingebruikgever terug. Vruchtgenot is het recht dat de ouders hebben om van het vermogen hunner kinderen, tot deze den ouderdom van twintig jaren hebben bereikt, zoo zij niet eerder gehuwd zijn, de opbrengsten te genieten.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c