gebruik

als woordenboektrefwoord:

gebruik:
o. (-en), het zich bedienen van; gewoonte.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gebruik (zn) :
aanwending, bediening, benutting, exploitatie, gebruikmaking, hantering, nuttigen, toepassing, utilisatie
gebruik (zn) :
gebruikelijkheid, geplogenheid, gewoonte, manier, mos, regel, traditie, usance, usantie, usus, vogue, zede
gebruik (zn) :
consumptie, nuttiging, verbruik, verwerking
gebruik (zn) :
handelwijze, praktijk, praxis, uitvoering
gebruik (zn) :
rite, ritus

als synoniem van een ander trefwoord:

gewoonte (zn) :
aard, conventie, gebruik, geplogenheid, habitus, landaard, manier, mos, overlevering, praktijk, regel, traditie, usance, usantie, usus, wijs, zede
regel (zn) :
canon, conventie, gebod, gebruik, gewoonte, norm, procedure, reglement, richtsnoer, verordening, voorschrift, wet
traditie (zn) :
conventie, gebruik, geplogenheid, gewoonte, mos, praktijk, usance, usantie, usus, zede
toepassing (zn) :
aanwending, applicatie, exploitatie, gebruik, gebruikmaking, praktijk, uitvoering
sleur (zn) :
cirkelgang, gebruik, gewoonte, regelmaat, routine, slameur, slentergang
praktijk (zn) :
gebruik, geplogenheid, gewoonte, mores, mos, traditie, usance, usantie
conventie (zn) :
formaliteit, gebruik, gewoonte, mores, omgangsvorm, regel, usance
behandeling (zn) :
gebruik, handelwijze, hantering, plan, procedé, werkwijze
uitvoering (zn) :
aanwending, exploitatie, gebruik, toepassing, werking
zede (zn) :
gebruik, gewoonte, manier, traditie, wijs
consumptie (zn) :
gebruik, nuttiging, verbruik, vertering
verwerking (zn) :
bereidingswijze, gebruik, receptuur
exploitatie (zn) :
gebruik, ontplooiing, toepassing
rite (zn) :
gebruik, ritueel, ritus
wijs (zn) :
gebruik, gewoonte, zede
manier (zn) :
gebruik, gewoonte
bedrijf (zn) :
gebruik, werking
werking (zn) :
bedrijf, gebruik
emplooi (zn) :
gebruik

woordverbanden van ‘gebruik’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

gebruik, gewoonte, mode, zede, zwang

Eene wijze van doen, die men in een meer of minder ruimen kring van menschen aantreft. Gewoonte is hetgeen men sinds korter of langer tijd gewoon is te doen; het is het eenige dezer woorden dat van de wijze van doen van één persoon gezegd kan worden. Gebruik is de algemeen heerschende wijze van doen of eene van oudsher bestaande gewoonte, die soms bijna kracht van wet gekregen heeft. Zede, meest slechts in het meervoud gebruikt, heeft eene uitgebreide beteekenis, en ziet vooral op het geheel der verschillende gewoonten, die het kenmerkende uitmaken van het huiselijk en maatschappelijk verkeer van een volk. Het nieuwjaarwenschen is eene gewoonte of een gebruik. Het strijdt met onze zeden een meisje in de wereld te brengen, voordat zij is aangenomen. Zwang heeft de beteekenis van gebruik, maar is slechts in eene enkele uitdrukking: in zwang. Mode is eigenlijk de manier of wijze om zich te kleeden, doch heeft ook de meer algemeene beteekenis van gebruik gekregen.

Waar deze woorden in rechten tegenover elkander gesteld worden, duidt gebruik aan, het recht om van eens anders zaak of goed zooveel vruchten te genieten als men voor zich en zijn gezin noodig heeft; terwijl vruchtgebruik het recht geeft om van eens anders zaak of goed al de vruchten te trekken en al het genot te hebben, dat de eigenaar hebben kon. Bij vruchtgebruik mag men dus de vruchten, die men zelf niet noodig heeft ten eigen bate verkoopen; bij gebruik komen deze aan den eigenaar of ingebruikgever terug. Vruchtgenot is het recht dat de ouders hebben om van het vermogen hunner kinderen, tot deze den ouderdom van twintig jaren hebben bereikt, zoo zij niet eerder gehuwd zijn, de opbrengsten te genieten.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 191:

gebruik, zede, gewoonte, mode, trant

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 405:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gebruik
onbruik

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c