verordening

als woordenboektrefwoord:

verordening:
v. (-en), reglement ; gemeentelijke bepalingen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verordening (zn) :
beschikking, besluit, bevel, decreet, edict, maatregel, ordinantie, ordonnantie, overheidsbesluit, prescriptie, reglement, voorschrift

als synoniem van een ander trefwoord:

voorschrift (zn) :
beding, bepaling, besluit, bevel, decreet, gebod, injunctie, lastgeving, ordonnantie, precept, prescriptie, protocol, regel, regelgeving, regeling, reglement, richtlijn, statuut, verordening, voorwaarde
beschikking (zn) :
bepaling, beslissing, bestemming, bestiering, decreet, dispositie, maatregel, ordening, ordonnantie, regeling, verordening
bevel (zn) :
aanzegging, bestelling, commando, dictaat, gebod, gezag, instructie, last, opdracht, order, sommering, verordening, vonnis
regel (zn) :
canon, conventie, gebod, gebruik, gewoonte, norm, procedure, reglement, richtsnoer, verordening, voorschrift, wet
besluit (zn) :
beslissing, decisie, decreet, dispositie, resolutie, uitspraak, verordening, vonnis
plakkaat (zn) :
bevelschrift, ordonnantie, verordening
reglement (zn) :
bepalingen, verordening, voorschriften
edict (zn) :
bevelschrift, plakkaat, verordening
instelling (zn) :
ordinantie, statuut, verordening
keur (zn) :
handvest, verordening

woordverbanden van ‘verordening’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

wet, besluit, recht, verordening

De van overheidswege gegeven geboden. Eene wet is een voorschrift of een samenstel van voorschriften, waarbij door het opperste staatsgezag, de wetgevende macht, bepaalde gedragsregelen ter zake van een of ander onderwerp, worden voorgeschreven, welke voor het geheele rijk geldig zijn. Het samenstel van wetten in een staat noemt men het recht van den staat. Besluit noemt men eene bepaling of maatregel van bestuur, die door den koning, na advies van den Raad van State, of door een ander daartoe gerechtigd college b.v. Gedeputeerde Staten, Gemeenteraad, wordt genomen. Eene verordening is een voorschrift uitgaande van Provinciale Staten of van den Gemeenteraad, geldende voor zoo ver zich de macht van dit college uitstrekt. Aan wet zijn ook buiten dit begrip vallende beteekenissen eigen. In sommige gevallen wordt het gelijk gesteld met gebod, z. a. goddelijke en menschelijke wetten, hoewel men overigens meest alleen spreekt van Gods geboden; verder natuurwetten, taalwetten, enz. welke geen geboden zijn, maar alleen de regels aangeven, waaraan de natuur, de taal enz. onder bepaalde omstandigheden en ten opzichte van een of ander onderwerp gehoorzamen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 121:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c