aard

als woordenboektrefwoord:

aard:
m. natuurlijke eigenschap; karakter.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aard (zn) :
wezen, karakter, neiging, natuur, gesteldheid, temperament, geaardheid, inborst
aard (zn) :
wezen, soort, slag, klasse, signatuur, hoedanigheid, variëteit
aard (zn) :
gesteldheid, constitutie, gestel

als synoniem van een ander trefwoord:

wezen (zn) :
hart, grond, innerlijk, kern, aard, geest, karakter, hoofdzaak, kernpunt, natuur, substantie, temperament, binnenste, geaardheid, essentie, inborst, complexie, essentialia, kwintessens
gewoonte (zn) :
mos, traditie, gebruik, praktijk, aard, manier, regel, wijs, conventie, overlevering, zede, habitus, usus, landaard, usance, usantie, geplogenheid
karakter (zn) :
wezen, persoonlijkheid, aard, geest, denkwijze, natuur, signatuur, temperament, geaardheid, gestel, gemoed, cachet, inborst, complexie
natuur (zn) :
zijn, type, wezen, persoonlijkheid, aanleg, aard, profiel, karakter, neiging, temperament, geaardheid, gestel, inborst, complexie
geest (zn) :
stemming, aard, sfeer, toon, karakter, inhoud, strekking, intentie, gezindheid, teneur, spirit, denkraam, animus
hoedanigheid (zn) :
functie, aard, aspect, staat, eigenschap, kwaliteit, gesteldheid, geaardheid, dimensie
soort (zn) :
type, slag, categorie, aard, merk, orde, genre, specie, soortement
signatuur (zn) :
stempel, kenmerk, aard, karakter, onderscheidingsteken
modaliteit (zn) :
aard, voorstellingswijze, verschijningsvorm
profiel (zn) :
wezen, vorm, aard, karakter, natuur, structuur
trant (zn) :
aard, manier, stijl, wijs, wijze, genre
zijn (zn) :
wezen, persoonlijkheid, aard, natuur
inborst (zn) :
aard, karakter, natuur, geaardheid
geaardheid (zn) :
aard, karakter, natuur, inborst
slag (zn) :
type, soort, aard, volkje
temperament (zn) :
aard, natuur, gemoed

woordverbanden van ‘aard’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Als synoniemen geven deze woorden de gezamenlijke eigenschappen weer, die een bezield of onbezield voorwerp kenmerken en het van andere onderscheiden. Wezen is het meest algemeene woord, en wordt gebruikt voor het geheel dor eigenschappen, die onafscheidelijk tot het bestaan van een levend wezen, een onbezield voorwerp of iets onstoffelijks behooren. Het staat tegenover schijn. Het wezen eener zaak is gelegen in de eigenschappen die haar kenmerken. Het lied van schijn en wezen. Natuur wordt meestal van levende wezens gezegd, daar het de bijgedachte opwekt, dat de eigenschappen van de natuur, dus bij de geboorte zijn verkregen. De ezel is van nature traag. Aard heeft evenals wezen eene ruimere beteekenis en wijst de stoffelijke of geestelijke eigenschappen, of wel beide tegelijk aan. De wolf ruit wel van baard, maar niet van aard. Op dezen grond is de aardappel geheel van aard veranderd. Van personen gezegd ziet aard altijd, evenals geaardheid, inborst en karakter op geestelijke eigenschappen. Geaardheid heeft dezelfde beteekenis als aard, wanneer dit van personen wordt gezegd; het staat meestal in het meerv. en dient dan inzonderheid om aard, waarvan geen meerv. bestaat, te vervangen. Hij is driftig van aard. Eene maatschappij, waar allerlei geaardheden, allerlei belangen elkander kruisen en verdringen (v. d. Palm). Inborst ziet vooral op de eigenschappen van het gemoed, terwijl men bij karakter vooral let op het verband tusschen verstand, wil en gemoed. Zacht van inborst. Onder karakter in engeren zin verstaat men ook soms die hoedanigheden, die men zich allengs door inspanning, oefening, enz. eigen gemaakt heeft. Geen karakter hebben. Een man van karakter.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 76:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c