benaming

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

term (zn) :
begrip, benaming, uitdrukking, woord
naam (zn) :
benaming, denominatie, etiket, titel
denominatie (zn) :
benaming, naam

woordverbanden van ‘benaming’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

benaming, naam

Een woord, waarmede men een persoon of voorwerp noemt. Eene algemeen gevestigde uitdrukking, waaronder iemand of iets bekend staat, is de naam ervan. Benaming daarentegen heeft de bijgedachte van niet zoo vaststaande, niet zoo algemeen bekende naam. Ten opzichte van eigennamen, d. i. namen welke niet aan alle voorwerpen van dezelfde soort eigen zijn, zooals Willem, Amsterdam, de Rijn, de Denen, de Pyrenae├źn mag men alleen naam gebruiken. Ten aanzien der soortnamen, zooals plant, mensch, rivier, en der stofnamen, zooals water, wijn enz. is zoowel het gebruik van naam als van benaming geoorloofd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 293:

benaming, naam, benoeming

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c