onderling

als woordenboektrefwoord:

onderling:
bn. bw. wederkerig, wederzijds.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onderling (bw):
onder elkaar, over en weer, wederkerig, wederzijds

als synoniem van een ander trefwoord:

wederkerig (bn) :
onderling, wederzijds
wederzijds (bw) :
mutueel, onderling, wederkerig
samen (bw) :
onder elkaar, onderling
inter- (vv) :
onderling

woordverbanden van ‘onderling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

onderling, onder elkander, samen

Onderling, en minder sterk onder elkander, wordt gebruikt, waar het eene handeling geldt, die uit den aard der zaak het begrip van wederkeerigheid medebrengt, zooals beraadslagen, overeenkomen, strijden, twisten, verdeelen, enz. Bij onder elkander denkt men meer de in wederzijdsche betrekking staande subjecten of objecten als elk afzonderlijk optredend. Bij samen staat de vereeniging van verschillende personen of zaken tot een of ander doel meer op den voorgrond. Onder elkander bespreken, onderling over de zaak beraadslagen, samen iets verdeelen.

Onderling (bvnw.) wordt gebruikt van elke handeling, betrekking of verstandhouding van twee of meer personen uitgaande en wel zoo, dat alle partijen er gelijkelijk deel aan nemen. In wederzijdsch ligt het denkbeeld van eene welwillende verhouding; dit kan dus niet gebezigd worden, waar van twist, verdeeldheid, enz. gesproken wordt. Bij wederkeerig is dit wel het geval, men spreekt b.v. van een afschuw of haat, die wederkeerig was. Wederzijdsch heeft alleen betrekking op twee personen of partijen; wederkeerig wordt zoowel van twee als van meer partijen gebezigd. Indien beide woorden kunnen gebezigd worden, dan is wederkeerig sterker dan wederzijdsch, terwijl dit laatste sterker is dan onderling.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c