onder elkander

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
ondereen, dooreen, door elkander, onder elkander, samen

Ondereen — dooreen — door elkander — onder elkander — samen. Bij ondereen denkt men aan een geheel, gevormd door eene menigte vermengde of ordeloos geplaatste dingen; bij onder elkander oorspronkelijk aan twee, thans ook aan meer bestanddeelen, waaruit een hoop of menigte bestaat. Ondereen veronderstelt een geheel, wat bij onder elkander minder het geval is. De stoffen ondereen mengen (d. i. tot een geheel), wijn en water onder elkander mengen, van elk der beide zelfstandigheden wat nemen tot een. Wordt door met een of elkander verbonden, dan drukt men meer uit dat beide zich tot een geheel oplossen ten gevolge eener beweging van het eene door het andere. Bij dooreen staat dan ook weder het begrip der ontstaande eenheid meer op den voorgrond, terwijl men bij door elkander meer aan de verschillende bestanddeelen denkt: de beide bestanddeelen goed dooreen of door elkander te roeren is bepaald noodig. Wanneer men samen gebruikt, wordt er minder gedacht aan de verschillende bestanddeelen, dan aan hetgeen door de vereeniging tot stand komt.

in hedendaagse spelling:
onderling, onder elkander, samen

Onderling — onder elkander — samen. Onderling, en minder sterk onder elkander, wordt gebruikt, waar het eene handeling geldt, die uit den aard der zaak het begrip van wederkeerigheid medebrengt, zooals beraadslagen, overeenkomen, strijden, twisten, verdeelen, enz. Bij onder elkander denkt men meer de in wederzijdsche betrekking staande subjecten of objecten als elk afzonderlijk optredend. Bij samen staat de vereeniging van verschillende personen of zaken tot een of ander doel meer op den voorgrond. Onder elkander bespreken, onderling over de zaak beraadslagen, samen iets verdeelen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c