onder

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onder (vz):
te midden van, tussen
onder (vz):
beneden, inter, sub
onder (vz):
gedurende, tijdens
onder (bw):
bij

als synoniem van een ander trefwoord:

gedurende (vz) :
bij, binst, hangende, onder, staande, tijdens
bij (vz) :
gedurende, onder, tijdens
tijdens (vz) :
gedurende, lopende, onder
met (vz) :
bij, onder, per
inter- (vv) :
gedurende, onder, tussen
min (bw) :
onder

woordverbanden van ‘onder’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beneden, onder

Beneden — onder. Eene lagere ligging van iets aanduidend. Beneden drukt eene lagere ligging in het algemeen uit, terwijl onder eene lagere ligging ten aanzien van een ander voorwerp, dat er zich boven bevindt, te kennen geeft. De vloer van het souterrain ligt beneden den beganen grond. Een onderaardsche gang ligt onder den grond (omdat de grond haar overdekt). Figuurlijk gebezigd, voor lager in rang, heeft beneden dus ook eene ruimere beteekenis dan onder. In rang beneden den kolonel zegt niets anders, dan dat men een lageren rang bekleedt dan de kolonel, zonder dat men dezen tot chef behoeft te hebben; in rang onder den kolonel geeft te kennen, dat men in rang op den kolonel volgt, en dat men hem tot chef heeft. Onder de dekens. Onder zijne hoede. Hij is beneden, niet boven. Wijk-bij-Duurstede ligt beneden Arnhem (is lager gelegen ten opzichte van de strooming der rivier).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beneden, omlaag, onder, onderaan

BENEDEN, OMLAAG, ONDER, ONDER AAN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 294.

in hedendaagse spelling:
onder, tussen, beneden, omlaag

ONDER, TUSSCHEN, BENEDEN, OMLAAG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 20.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onder
boven
zie ook:
een handtekening plaatsen onder, een handtekening zetten onder, kopje onder gaan, onder andere, onder controle houden, onder couvert, onder dak brengen, onder de knie hebben, onder de knie krijgen, onder de loep nemen, onder de wapenen staan, onder ede beloven, onder één hoedje spelen, onder elkaar, onder elkander, onder handen nemen, onder het juk brengen, onder het oog houden, onder invloed, onder krijgen, onder meer, onder narcose brengen, onder schuilnaam, onder voorbehoud van, onder water, onder woorden brengen, onder zeil gaan, ressorteren onder, ten onder brengen, ten onder gaan, vallen onder

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.205.109.152.

debug info: 0.0019 c