onder

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onder (vz) :
tussen, te midden van
onder (vz) :
beneden, sub, inter
onder (vz) :
tijdens, gedurende
onder (bw) :
bij

als synoniem van een ander trefwoord:

gedurende (vz) :
staande, tijdens, hangende, onder, bij, binst
bij (vz) :
tijdens, onder, gedurende
tijdens (vz) :
onder, gedurende, lopende
met (vz) :
onder, bij, per
inter- (vv) :
tussen, onder, gedurende
min (bw) :
onder

woordverbanden van ‘onder’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

beneden, onder

Eene lagere ligging van iets aanduidend. Beneden drukt eene lagere ligging in het algemeen uit, terwijl onder eene lagere ligging ten aanzien van een ander voorwerp, dat er zich boven bevindt, te kennen geeft. De vloer van het souterrain ligt beneden den beganen grond. Een onderaardsche gang ligt onder den grond (omdat de grond haar overdekt). Figuurlijk gebezigd, voor lager in rang, heeft beneden dus ook eene ruimere beteekenis dan onder. In rang beneden den kolonel zegt niets anders, dan dat men een lageren rang bekleedt dan de kolonel, zonder dat men dezen tot chef behoeft te hebben; in rang onder den kolonel geeft te kennen, dat men in rang op den kolonel volgt, en dat men hem tot chef heeft. Onder de dekens. Onder zijne hoede. Hij is beneden, niet boven. Wijk-bij-Duurstede ligt beneden Arnhem (is lager gelegen ten opzichte van de strooming der rivier).

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 294:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 20:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onder
boven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c