uitheems

als woordenboektrefwoord:

uitheems:
bn. vreemd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vreemd (bn) :
buitenlands, uitheems, uitlands
exotisch (bn) :
uitheems

woordverbanden van ‘uitheems’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

uitheems:
vreemd
vreemd:
buitenlands, uitheems

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

buitenlands, uitheems, vreemd

Buitenlandsch is wat betrekking heeft op het buitenland, wat uit het buitenland afkomstig is, wat zich niet beperkt binnen de grenzen van het land. Het ministerie van buitenlandsche zaken; buitenlandsch fabrikaat; eene buitenlandsche reis. Uitheemsch stelt vooral op den voorgrond, dat iets uit den vreemde afkomstig is, en daar thuis behoort; en aangezien de mensch in den regel het inlandsche, het inheemsche, het eigene het hoogst schat, heeft het meestal eene ongunstige beteekenis. Uitheemsche zeden, pracht, gewoonten beteeke-nen zulke zeden, zulke pracht, zulke gewoonten, die men beter doet niet na te volgen. Vreemd is alles wat ons onbekend is, hetzij dit in het binnenland of in het buitenland gevonden wordt. Eene binnenlandsche stad, een landgenoot kan een Nederlander vreemd zijn. Vreemd heeft verder nog de beteekenis van niet tot onze maagschap behoorend (vreemde kinderen opvoeden), van aan anderen behoorend (een vreemd paard), van ongewoon (een vreemd geval) en van zonderling (eene vreemde kleeding, een vreemde opschik, enz.).

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

buitenlands, uitheems, vreemd

Wat buiten onze grenzen thuis behoort.

Buitenlandsch noemt men zoowel datgene, wat een ander land betreft, al hetgeen er geschiedt of voorkomt en wel in tegenstelling met binnenlandsch; bijv. het buitenlandsch verkeer; de buitenlandsche handel; buitenlandsche berichten; buitenlandsche onlusten.

Uitheemsch is ook buitenlandsch, maar 't voegt er de gedachte bij, dat het uitheemsche niet in ons eigen land voorkomt: uitheemsche gebruiken. („Uitheemsche" handel kan niet, immers in ons land is óók wel handel.) — Daar men licht geneigd is, op hetgeen uitheemsch is, laag neer te zien, heeft het soms een ongunstige beteekenis: Gij moet nooit uitheemsche dingen navolgen.

Vreemd beteekent: wat in ons land of in de naaste omgeving geheel onbekend is en dus van verre streken afkomstig moet zijn. Dit is een vreemde soort aardappel.

Verder kan vreemd nog andere beteekenis hebben, als: niet van onze familie: mijn zoon bracht een vreemden gast mee; onbekend: zij is mij geheel vreemd; ongewoon: een vreemd geval; zonderling: een vreemde kleeding; enz.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 422:

buitenlands, uitheems, vreemd

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

uitheems
inheems

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c