vreemd

als woordenboektrefwoord:

vreemd:
bn. bw. (-er, -st), ongewoon, zeldzaam.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vreemd (bn) :
apart, bijzonder, buitengewoon, curieus, dwaas, eigenaardig, gek, grappig, grillig, merkwaardig, onbegrijpelijk, ongewoon, onverklaarbaar, raar, wonderbaar, wonderlijk, zonderling
vreemd (bn) :
afwijkend, buitenissig, onbekend, ongebruikelijk
vreemd (bn) :
buitenlands, uitheems, uitlands
vreemd (bn) :
verbaasd

als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) :
abnormaal, afwijkend, bijzonder, bizar, buitengemeen, buitengewoon, buitenissig, buitensporig, excentriek, extraordinair, merkwaardig, nieuw, onalledaags, ongebruikelijk, ongekend, opmerkelijk, origineel, raar, singulier, verrassend, vreemd, vreemdsoortig, zeldzaam, zonderling
merkwaardig (bn) :
belangrijk, bijzonder, buitengewoon, curieus, eigenaardig, fenomenaal, gedenkwaardig, gek, interessant, notabel, ongewoon, onverklaarbaar, opmerkelijk, opmerkenswaardig, opvallend, raar, typisch, verbazingwekkend, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
dwaas (bn) :
belachelijk, bezopen, dol, dom, getikt, idioot, kluchtig, kolderiek, krankzinnig, maf, mal, mallotig, niet verstandig, ongerijmd, onnozel, onverstandig, onwijs, onzinnig, raar, redeloos, stom, uitzinnig, verstandeloos, vreemd, zinloos, zot
grappig (bn) :
aardig, geestig, geinig, grollig, humoristisch, jolig, kluchtig, koddig, komiek, komisch, kostelijk, lachwekkend, leuk, lollig, luimig, moppig, plezant, schalks, schertsend, snaaks, snakerig, uiig, vermakelijk, vreemd
opmerkelijk (bn) :
eigenaardig, gedenkwaardig, merkwaardig, noemenswaard, noemenswaardig, notabel, ongewoon, opgemerkt, opmerkenswaardig, opvallend, remarquabel, uitstekend, vermeldenswaard, vermeldenswaardig, vreemd, zonderling
verward (bn) :
chaotisch, duister, incoherent, ingewikkeld, labyrintisch, onbegrijpelijk, onbestemd, onduidelijk, ongeordend, onordelijk, onsamenhangend, overhoop, raadselachtig, regelloos, vaag, vreemd, wanordelijk, warrig
bijzonder (bn) :
afwijkend, afzonderlijk, apart, buitengewoon, eigenaardig, excentriek, exceptioneel, markant, ongewoon, opmerkelijk, origineel, raar, speciaal, specifiek, uniek, uitmuntend, vreemd, zeldzaam, zonderling
raadselachtig (bn) :
delfisch, duister, enigmatisch, geheimzinnig, hiëroglifisch, ingewikkeld, mysterieus, mystiek, onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk, onverklaarbaar, sfinxachtig, sibillijns, vreemd, wonderlijk
zonderling (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, bizar, buitenissig, curieus, dwaas, eigenaardig, excentriek, gek, komiek, ongewoon, origineel, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderbaar
curieus (bn) :
afwijkend, bijzonder, buitengewoon, eigenaardig, merkwaardig, onalledaags, opmerkelijk, raar, typisch, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
buitengewoon (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, buitengemeen, exceptioneel, ongemeen, ongewoon, speciaal, uitzonderlijk, uniek, verbazend, vreemd, wonderbaarlijk, zeldzaam
excentriek (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, bizar, buitenissig, eigenaardig, extravagant, ongewoon, origineel, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderling
eigenaardig (bn) :
afwijkend, bijzonder, curieus, merkwaardig, opmerkelijk, raar, singulier, typisch, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
bizar (bn) :
absurd, afwijkend, bevreemdend, buitenissig, excentriek, freakachtig, gek, grillig, ongewoon, opwindend, vreemd, wonderlijk, zonderling
wonderlijk (bn) :
bizar, curieus, eigenaardig, fabelachtig, fantastisch, gek, raadselachtig, raar, singulier, verwonderlijk, vreemd, zonderling
typisch (bn) :
apart, curieus, eigenaardig, gek, merkwaardig, opvallend, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
gek (bn) :
bespottelijk, bizar, bevreemdend, dwaas, geschift, mal, onnozel, onzinnig, raar, vreemd, wonderlijk, zonderling, zot
raar (bn) :
eigenaardig, excentriek, gek, merkwaardig, ongewoon, typisch, vies, vreemd, wonderlijk, zonderling
wonderbaarlijk (bn) :
merkwaardig, opvallend, verbazingwekkend, verbijsterend, verrassend, verwonderlijk, vreemd
zeldzaam (bn) :
curieus, eigenaardig, merkwaardig, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderling
buitenissig (bn) :
afwijkend, bizar, excentriek, ongewoon, vreemd, zonderling
onwaarschijnlijk (bn) :
onbestaanbaar, ongelooflijk, onvoorstelbaar, stug, vreemd
abnormaal (bn) :
afwijkend, buitengewoon, ongewoon, uitzonderlijk, vreemd
onaardig (bn) :
onbeleefd, onheus, onvriendelijk, onwelwillend, vreemd
onbekend (bn) :
braakliggend, obscuur, ongekend, verborgen, vreemd
apart (bn) :
buitenissig, excentriek, raar, vreemd, zonderling
stug (bn) :
ongeloofwaardig, onwaarschijnlijk, sterk, vreemd
grillig (bn) :
eigenaardig, eigenzinnig, vreemd, wonderlijk
singulier (bn) :
eigenaardig, vreemd, wonderlijk, zonderling
vies (bn) :
raar, vreemd, wonderlijk, zonderling
onbegrijpelijk (bn) :
duister, raadselachtig, vreemd

woordverbanden van ‘vreemd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Hetgeen afwijkt van hetgeen verwacht wordt. Bijzonder, merkwaardig of opmerkelijk, (ver)wonderlijk en sterker nog zonderling, noemt men wat treft door afwijkenden aard, hoedanigheden of voorkomen; buitengemeen, ongemeen, wat tegenover het gemeene, alledaagsche staat; buitengewoon, wat niet met de gewone maat kan gemeten worden. Vreemd is wat hier niet te huis behoort, wat ongewoon is en daardoor de opmerkzaamheid trekt; nog sterker wordt dit uitgedrukt door bevreemdend, waarin de bijgedachte ligt, dat het ongewone iets raadselachtigs heeft, terwijl bizar een vreemd woord is, dat de begrippen van vreemd en (ver)wonderlijk verbindt. Zonderling heeft de beteekenis van vreemd. Hij is een zonderling = hij handelt onbegrijpelijk. In bevreemdend, bizar, raar, zonderling is eene afkeuring gelegen, die aan de andere woorden niet eigen is. Zeldzaam is wat onze bijzondere aandacht trekt, omdat wij het slechts zelden zien. Een zeldzaam natuurverschijnsel is in onze streken het noorderlicht. Oorspronkelijk had raar de beteekenis van zeldzaam, maar langzamerhand heeft het meer die van bevreemdend en zonderling gekregen. Een raar geval, een raar toilet.

Buitenlandsch is wat betrekking heeft op het buitenland, wat uit het buitenland afkomstig is, wat zich niet beperkt binnen de grenzen van het land. Het ministerie van buitenlandsche zaken; buitenlandsch fabrikaat; eene buitenlandsche reis. Uitheemsch stelt vooral op den voorgrond, dat iets uit den vreemde afkomstig is, en daar thuis behoort; en aangezien de mensch in den regel het inlandsche, het inheemsche, het eigene het hoogst schat, heeft het meestal eene ongunstige beteekenis. Uitheemsche zeden, pracht, gewoonten beteeke-nen zulke zeden, zulke pracht, zulke gewoonten, die men beter doet niet na te volgen. Vreemd is alles wat ons onbekend is, hetzij dit in het binnenland of in het buitenland gevonden wordt. Eene binnenlandsche stad, een landgenoot kan een Nederlander vreemd zijn. Vreemd heeft verder nog de beteekenis van niet tot onze maagschap behoorend (vreemde kinderen opvoeden), van aan anderen behoorend (een vreemd paard), van ongewoon (een vreemd geval) en van zonderling (eene vreemde kleeding, een vreemde opschik, enz.).

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Wat buiten onze grenzen thuis behoort.

Buitenlandsch noemt men zoowel datgene, wat een ander land betreft, al hetgeen er geschiedt of voorkomt en wel in tegenstelling met binnenlandsch; bijv. het buitenlandsch verkeer; de buitenlandsche handel; buitenlandsche berichten; buitenlandsche onlusten.

Uitheemsch is ook buitenlandsch, maar 't voegt er de gedachte bij, dat het uitheemsche niet in ons eigen land voorkomt: uitheemsche gebruiken. („Uitheemsche" handel kan niet, immers in ons land is óók wel handel.) — Daar men licht geneigd is, op hetgeen uitheemsch is, laag neer te zien, heeft het soms een ongunstige beteekenis: Gij moet nooit uitheemsche dingen navolgen.

Vreemd beteekent: wat in ons land of in de naaste omgeving geheel onbekend is en dus van verre streken afkomstig moet zijn. Dit is een vreemde soort aardappel.

Verder kan vreemd nog andere beteekenis hebben, als: niet van onze familie: mijn zoon bracht een vreemden gast mee; onbekend: zij is mij geheel vreemd; ongewoon: een vreemd geval; zonderling: een vreemde kleeding; enz.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 422:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vreemd
courant, doorsnee, gangbaar, gebruikelijk, gewoon, normaal, normaliter, vertrouwd

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0052 c