gek

als woordenboektrefwoord:

gek:
bn. bw. (-ker, -st), krankzinnig ; dwaas; potsierlijk.
gek:
m. (-ken), krankzinnige; dwaas.
gek:
m. (-ken), met de wind meedraaiende schoorsteenkap.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gek (bn) :
dwaas, gestoord, maf, krankzinnig, niet goed snik, dol, getikt, halfgaar, knots, geschift, waanzinnig, geestesziek, zot, krankjorum, mesjogge, lijp, mesjokke, daas, crazy, van de gekke, malende
gek (bn) :
dwaas, bizar, wonderlijk, raar, vreemd, onzinnig, bespottelijk, onnozel, mal, geschift, zonderling, zot, bevreemdend
gek (bn) :
bezopen, besodemieterd, bedonderd
gek (bn) :
weg, verzot, idolaat
gek (bn) :
radeloos, tureluurs
gek (zn) :
dwaas, idioot, gestoorde, malloot, imbeciel, zot, halvegare, krankzinnige, getikteling
gek (zn) :
maniak, bezetene, freak, waanzinnige, geesteszieke, gekkin
gek (zn) :
heel, erg

als synoniem van een ander trefwoord:

merkwaardig (bn) :
ongewoon, verbazingwekkend, opvallend, bijzonder, buitengewoon, wonderlijk, zeldzaam, belangrijk, raar, typisch, vreemd, opmerkelijk, eigenaardig, gek, interessant, fenomenaal, gedenkwaardig, zonderling, curieus, notabel, onverklaarbaar, vreemdsoortig, opmerkenswaardig
idioot (bn) :
simpel, dwaas, krankzinnig, stom, onzinnig, lachwekkend, bespottelijk, belachelijk, dol, gek, bezopen, achterlijk, onnozel, absurd, getikt, halfgaar, ongerijmd, stompzinnig, redeloos, stompzinnige
vreemd (bn) :
ongewoon, bijzonder, dwaas, buitengewoon, wonderlijk, raar, merkwaardig, onbegrijpelijk, eigenaardig, apart, grillig, gek, grappig, zonderling, curieus, wonderbaar, onverklaarbaar
zonderling (bn) :
ongewoon, bijzonder, dwaas, bizar, wonderlijk, afwijkend, raar, vreemd, komiek, origineel, apart, eigenaardig, gek, excentriek, curieus, buitenissig, zonderbaar, vreemdsoortig
uitzinnig (bn) :
dwaas, woest, hysterisch, uitgelaten, wild, buiten zinnen, dol, gek, razend, furieus, geestdriftig, onbeheerst, waanzinnig, onbesuisd, extatisch, zinneloos
belachelijk (bn) :
dwaas, krankzinnig, idioot, onzinnig, lachwekkend, bespottelijk, gek, bezopen, ongerijmd, potsierlijk, mesjogge, ridicuul, koddig, grotesk, kolderiek
bespottelijk (bn) :
idioot, onzinnig, lachwekkend, belachelijk, gek, achterlijk, mal, ongerijmd, zot, potsierlijk, mesjogge, ridicuul, koddig, grotesk, gekkelijk
bizar (bn) :
opwindend, ongewoon, wonderlijk, afwijkend, vreemd, grillig, gek, absurd, zonderling, excentriek, buitenissig, freakachtig, bevreemdend
wonderlijk (bn) :
bizar, fantastisch, raar, vreemd, eigenaardig, raadselachtig, gek, verwonderlijk, fabelachtig, zonderling, curieus, singulier
onzinnig (bn) :
dwaas, idioot, belachelijk, dom, dol, gek, absurd, onbenullig, ongerijmd, extravagant, zot, kolderiek, nonsensicaal, zinneloos
typisch (bn) :
opvallend, wonderlijk, zeldzaam, raar, merkwaardig, vreemd, eigenaardig, apart, gek, zonderling, curieus, vreemdsoortig
absurd (bn) :
dwaas, krankzinnig, onverstandig, bizar, idioot, onzinnig, belachelijk, dol, gek, onnozel, ongerijmd, zot, mesjogge
getikt (bn) :
dwaas, idioot, niet goed snik, gek, achterlijk, halfgaar, knots, geschift, imbeciel, krankjorum, mesjogge, lijp
krankzinnig (bn) :
gestoord, idioot, uitzinnig, te dol, zwakzinnig, gek, achterlijk, getikt, waanzinnig, geestesziek, zinneloos
gestoord (bn) :
maf, krankzinnig, afwijkend, gek, verknipt, getikt, geschift, geestesziek, krankjorum, lijp, mesjokke
raar (bn) :
ongewoon, vies, wonderlijk, merkwaardig, typisch, vreemd, eigenaardig, gek, zonderling, excentriek
dol (bn) :
dwaas, krankzinnig, idioot, onzinnig, lachwekkend, gek, bezopen, waanzinnig, zot, mesjogge
zot (bn) :
dwaas, maf, krankzinnig, idioot, dol, gek, mal, potsierlijk, lijp, kolderiek, kwasterig
zot (bn) :
dwaas, onzinnig, onbegrijpelijk, dol, gek, mal, absurd, ongerijmd
mal (bn) :
maf, dwaas, raar, dol, gek, grappig, schots, zot, mallotig
raar (bn) :
dwaas, onwijs, gek, mal, halfgaar, schots, zot, daas
verknipt (bn) :
maf, gestoord, niet normaal, gek, gefrustreerd
zinneloos (bn) :
dwaas, krankzinnig, onzinnig, gek, waanzinnig
lijp (bn) :
dwaas, idioot, onwijs, gek, onnozel, mal
bedonderd (bn) :
dwaas, belazerd, gek, mal, betoeterd
kolderiek (bn) :
lachwekkend, gek, komisch, clownesk
maf (bn) :
dwaas, onzinnig, gek, mal, getikt
simpel (bn) :
idioot, gek, niet wijs, onnozel
bezeten (bn) :
krankzinnig, gek, waanzinnig
daas (bn) :
suf, raar, onwijs, gek
waanzinnig (bn) :
krankzinnig, dol, gek
geschift (bn) :
gek, getikt, malende
grijs (bn) :
bont, al te erg, gek
belazerd (bn) :
gek, mal, betoeterd
razend (bn) :
krankzinnig, gek
maanziek (bn) :
gek, zenuwziek
schots (bn) :
raar, gek, mal
bezopen (bn) :
dwaas, gek
gortig (bn) :
bont, gek
achterlijk (bn) :
gek
lazarus (bn) :
gek
zot (zn) :
dwaas, idioot, debiel, mafketel, stommerik, sukkel, gek, stomkop, uilskuiken, ei, ezel, oen, dwaze, domkop, domoor, kwibus, imbeciel, nar, pias, krankzinnige, halve gare, zwakzinnige, cretin
dwaas (zn) :
idioot, debiel, mafkees, stommerik, sukkel, gek, stomkop, uilskuiken, ei, ezel, oen, dwaze, zonderling, domkop, domoor, imbeciel, zot, nar, onnozelaar, zwakzinnige, cretin, gekskap
kwast (zn) :
vogel, figuur, gek, snuiter, kwibus, zot, sijs, piechem
debiel (zn) :
idioot, gek, imbeciel, zwakzinnige
maniak (zn) :
gek, fanaat, bezetene

woordverbanden van ‘gek’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Gek, krankzinnig, zinneloos, van personen gebruikt, geven te kennen, dat iemand het gebruik van zijne verstandelijke vermogens niet heeft; zie over deze en andere hiermede synonieme woorden i. v. krankzinnig. Dwaas, dol, gek, mal en zot, van personen gebruikt, geven te kennen dat iemand door zijne daden aanleiding geeft om hem te bespotten of om hem te lachen, hetzij deze daden het gevolg zijn van beperkte ontwikkeling van het denkvermogen, hetzij deze geen ander doel hebben, dan iets te doen dat ongerijmd is. Dwaas is hij, die in een zeker oogenblik niet wijs handelt. Dol is eigenlijk die het spoor bijster is, die onbezonnen en met woestheid te werk gaat. Gek is diegene, die door af te wijken van de gewone wijze van doen, of door eene zekere mate van inbeelding, zijn onverstand doet blijken. Mal staat meer tusschen kinderachtig en onwijs. Bij den zot vindt men, behalve gemis aan gezond verstand, eene groote mate van verwaandheid. Bij onverstandig ontkent men alleen het hebben van goed verstand. Van zaken en van daden of denkbeelden gebruikt, duidt dwaas het ongerijmde en het ongebruikelijke aan, gek meer het bespottelijke; waar het ongerijmde en bespottelijke vereenigd zijn, daar spreekt men van dol; waar het ongerijmde zijn toppunt bijna bereikt.heeft, van mal; waar het bespottelijke en zinledige in hooge mate uitkomt van zot. Onverstandig, onzinnig en krankzinnig, van daden of gedachten gebezigd, duiden eene onvolkomen werking van het denkvermogen bij den uitvoerende aan. Het eerste drukt dit bet zachtst uit, want het geeft onwetendheid of domheid als grond aan. Onzinnig is sterker; het veronderstelt dat de daad of het denkbeeld het uitvloeisel is van een onvolkomen of verward denkvermogen, terwijl bij krankzinnig dit laatste als bepaald gekrenkt of verkeerd werkend gedacht wordt.

dwaas, gek, nar, zot

Voor de beteekenis van dwaas, gek en zot als subst. zie men het vorig artikel. Nar komt niet als adjectief voor: gebruikt men het voor een dwaas, dan wil men te kennen geven dat bovendien eene zekere mate van eigenzinnigheid, soms ook van knorrigheid of gemelijkheid aan den dwaas eigen is. In engeren zin wordt het gebruikt voor de gekken of zotten aan de hoven van voorname heeren in vroegeren tijd, die van de dwaasheid een beroep maakten: de hofnarren. Bij rederijkerskamers sprak men van narren, gekken of zotten.

Deze woorden geven te kennen, dat iemand niet de macht of het vermogen heeft, om zijn verstand geregeld of goed te laten werken. Idioot is degene, die niet genoeg ontwikkeling heeft of wiens hersengestel te zwak is, om geregeld door te kunnen denken. Krankzinnig, waanzinnig wordt gezegd van hem, die zijne verstandelijke vermogens niet goed weet te gebruiken; hetzij ten gevolge van eene ziekelijke aandoening of ten gevolge van den aanleg; waanzinnig duidt dit in sterkere mate aan dan krankzinnig. IJlhoofdig noemt men dengene, wiens denkvermogen ten gevolge eener ziekte verward is; bij uitbreiding iemand, die overhaast denkt en daardoor dolheden doet. Het woord raakt in onbruik. Gek wordt in het dagelijksch leven ieder genoemd, die in meerdere ot mindere mate krankzinnig of waanzinnig is; terwijl krankzinnig meer op het ziek zijn doelt, waanzinnig op het hebben van gebrek of gemis aan zin of verstand, ziet gek meer op de uiting van de krankzinnigheid of van den waanzin. Waar deze zeer sterk is in de uiting, daar spreekt men van dol. Terwijl krankzinnigheid soms voor genezing vatbaar is, bezigt men zinneloosheid (en zinneloos), wanneer er van een volslagen gemis van het denkvermogen sprake is. Bij uitbreiding wordt zinneloos ook gebruikt van iemand, die tijdelijk zijne bezinning heeft verloren: zinneloos van pijn. Uitzinnig noemde men hem, die handelde alsof hij van zijn verstand beroofd was. Thans is dit woord niet meer in gebruik. Gij uitzinnige Galaten!

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 131:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 141:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 468:

nar, gek, zot, dwaas

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gek
courant, doorsnee, flauw, gangbaar, gebruikelijk, gewoon, normaal, normaliter, raadzaam, serieus, verstandig, zinnig

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0064 c