belangrijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

belangrijk (bn) :
aanmerkelijk, beduidend, considerabel, gewichtig, important, van belang, van betekenis, wezenlijk, zwaarwegend
belangrijk (bn) :
cruciaal, doorslaggevend, essentieel, onontbeerlijk
belangrijk (bn) :
bekend, groot, invloedrijk, van formaat, voornaam

als synoniem van een ander trefwoord:

merkwaardig (bn) :
belangrijk, bijzonder, buitengewoon, curieus, eigenaardig, fenomenaal, gedenkwaardig, gek, interessant, notabel, ongewoon, onverklaarbaar, opmerkelijk, opmerkenswaardig, opvallend, raar, typisch, verbazingwekkend, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
flink (bn) :
aan de maat, aanzienlijk, aardig, behoorlijk, belangrijk, degelijk, duchtig, echt, erg, fiks, fors, gezond, goed, groot, kloek, knap, kranig, kras, kwiek, pittig, potig, pront, robuust, sterk, stevig, struis, terdege
voornaam (bn) :
aanzienlijk, belangrijk, chic, deftig, doorluchtig, duur, edel, eminent, gedistingeerd, gewichtig, illuster, notabel, prominent, statig, treffelijk, verheven, vooraanstaand, waardig
aanzienlijk (bn) :
achtbaar, achtenswaardig, belangrijk, deftig, doorluchtig, eerwaardig, eminent, geacht, gedistingeerd, gezien, hoog, notabel, prominent, respectabel, treffelijk, voornaam
aanzienlijk (bn) :
aanmerkelijk, aardig, beduidend, belangrijk, considerabel, enorm, flink, groot, hoog, merkbaar, merkelijk, noemenswaard, omvangrijk, opmerkelijk, reusachtig, ruim, veel
afdoend (bn) :
afdoende, belangrijk, beslissend, beslist, definitief, doeltreffend, doorslaand, gepast, overtuigend, peremptoir, probaat, sluitend, stringent, voldingend, volledig
wezenlijk (bn) :
belangrijk, echt, eigenlijk, elementair, essentieel, feitelijk, fundamenteel, grond-, hoofdzakelijk, in wezen, innerlijk, waarachtig, werkelijk, reëel
sensationeel (bn) :
actueel, belangrijk, geruchtmakend, geweldig, melodramatisch, opzienbarend, pakkend, schokkend, spectaculair, treffend, verbluffend
bekend (bn) :
befaamd, belangrijk, beroemd, berucht, fameus, gerenommeerd, notoir, roemrijk, roemrucht, roemruchtig, van naam, vermaard
prominent (bn) :
aanzienlijk, belangrijk, deftig, eminent, gedistingeerd, vooraanstaand, voornaam, vooruitspringend
groot (bn) :
aanzienlijk, belangrijk, goed, groots, intens, kapitaal, machtig, uitstekend, voortreffelijk
vooraanstaand (bn) :
bekend, belangrijk, eerste, gedistingeerd, gezien, leidend, prominent, voornaam
gevoelig (bn) :
aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, merkbaar, voelbaar, zeer
gewichtig (bn) :
belangrijk, considerabel, important, van belang, voornaam
serieus (bn) :
behoorlijk, belangrijk, degelijk, interessant, waardevol
beduidend (bn) :
aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, gewichtig
waardevol (bn) :
belangrijk, bruikbaar, degelijk, nuttig, valabel
aanmerkelijk (bn) :
aanzienlijk, behoorlijk, belangrijk, merkbaar
brandend (bn) :
belangrijk, buitengewoon, danig, dringend
verreikend (bn) :
belangrijk, ingrijpend, verstrekkend
fameus (bn) :
aanzienlijk, behoorlijk, belangrijk
heel (bn) :
belangrijk, groot, lang, omvangrijk
kapitaal (bn) :
aanzienlijk, belangrijk, erg, groot
relevant (bn) :
belangrijk, essentieel, gewichtig
verantwoordelijk (bn) :
belangrijk, hoog, veeleisend
van belang (bn) :
belangrijk, van betekenis
important (bn) :
belangrijk, gewichtig
veel (bw) :
aanzienlijk, belangrijk, erg, heel, molto, sterk, zeer

woordverbanden van ‘belangrijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden worden gebruikt om aan te duiden, dat eene zaak van eenige beteekenis is voor iemand, of invloed op iets heeft. Gewichtig ziet meer op hare volstrekte, belangrijk meer op hare betrekkelijke waarde. De uitvinding der boekdrukkunst in Europa kan ook in het oog der Chineezen eene gewichtige gebeurtenis zijn, maar belangrijk is zij moeielijk voor hen te noemen. Gewichtig en evenzoo van gewicht noemt men datgene, wat grooten invloed heeft; belangrijk meer van zaken dan van personen gebruikt, is, wat groote waarde heeft in meer beperkten kring, of door iets bijzonders opmerkzaamheid verdient. Een gewichtig man, een belangrijk persoon. Van belang, meest in de spreektaal in gebruik, nadert in beteekenis meer tot gewichtig. Aangelegen is eigenlijk iemand rakende, en dus van belang voor iemand, voor zoover men veronderstellen kan, dat aangrenzende zaken op elkander invloed kunnen hebben. Zich gelegen laten liggen aan heeft de beteekenis, dat iemand zich met de zaak, die voor hem van belang is, bezighoudt. Er ligt mij veel aan gelegen. Zich aan iets gelegen laten liggen.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

In hooge mate de aandacht waard.

Merkwaardig: wat zich in dit opzicht bijzonder van andere gelijksoortige dingen (menschen) onderscheidt en daarom licht onthouden („gemerkt") wordt: Merkwaardige personen uit ons verleden." Gedenkwaardig is datgene, wat wegens zijn groote beteekenis onze aandacht verdient en daarom waard is herhaaldelijk herdacht te worden: De gedenkwaardige slag bij Waterloo. (Alleen van zaken!) Belangrijk, is alles wat van veel belang is vooral in de gevolgen en daarom niet over 't hoofd gezien mag worden: De belangrijkste feiten opnoemen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 273:

belangrijk, gewichtig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

belangrijk
gering, klein, lullig, marginaal, miezerig, onbeduidend, onbelangrijk, onbenullig, ondergeschikt, onnozel, pover, triviaal, weinig

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c