gewichtig

als woordenboektrefwoord:

gewichtig:
bn. bw. (-er, -st), belangrijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gewichtig (bn) :
voornaam, belangrijk, van belang, considerabel, important
gewichtig (bn) :
duur, omhooggevallen
gewichtig (bn) :
gezien, voornaam

als synoniem van een ander trefwoord:

verwaand (bn) :
arrogant, opgeblazen, zelfingenomen, trots, hoogmoedig, ingebeeld, ijdel, minachtend, gewichtig, hooghartig, opschepperig, zelfgenoegzaam, pretentieus, pedant, aanmatigend, snobistisch, laatdunkend, hautain, dikdoend, verwaten
voornaam (bn) :
vooraanstaand, waardig, belangrijk, deftig, edel, duur, gewichtig, aanzienlijk, verheven, prominent, statig, gedistingeerd, chic, notabel, illuster, eminent, doorluchtig, treffelijk
plechtig (bn) :
feestelijk, ernstig, deftig, gewichtig, verheven, officieel, gewijd, stemmig, statig, ceremonieel, vormelijk, pompeus, plechtstatig
belangrijk (bn) :
van belang, van betekenis, zwaarwegend, wezenlijk, gewichtig, beduidend, aanmerkelijk, considerabel, important
gezien (bn) :
vooraanstaand, graag gezien, populair, geacht, gewichtig, aanzienlijk, getapt, gewaardeerd, gerespecteerd
beduidend (bn) :
belangrijk, gewichtig, aanzienlijk, aanmerkelijk
relevant (bn) :
belangrijk, gewichtig, essentieel
interessant (bn) :
aanstellerig, gewichtig
important (bn) :
belangrijk, gewichtig

woordverbanden van ‘gewichtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden worden gebruikt om aan te duiden, dat eene zaak van eenige beteekenis is voor iemand, of invloed op iets heeft. Gewichtig ziet meer op hare volstrekte, belangrijk meer op hare betrekkelijke waarde. De uitvinding der boekdrukkunst in Europa kan ook in het oog der Chineezen eene gewichtige gebeurtenis zijn, maar belangrijk is zij moeielijk voor hen te noemen. Gewichtig en evenzoo van gewicht noemt men datgene, wat grooten invloed heeft; belangrijk meer van zaken dan van personen gebruikt, is, wat groote waarde heeft in meer beperkten kring, of door iets bijzonders opmerkzaamheid verdient. Een gewichtig man, een belangrijk persoon. Van belang, meest in de spreektaal in gebruik, nadert in beteekenis meer tot gewichtig. Aangelegen is eigenlijk iemand rakende, en dus van belang voor iemand, voor zoover men veronderstellen kan, dat aangrenzende zaken op elkander invloed kunnen hebben. Zich gelegen laten liggen aan heeft de beteekenis, dat iemand zich met de zaak, die voor hem van belang is, bezighoudt. Er ligt mij veel aan gelegen. Zich aan iets gelegen laten liggen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 273:

belangrijk, gewichtig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gewichtig
gering, klein, lullig, marginaal, miezerig, onbeduidend, onbelangrijk, onbenullig, ondergeschikt, onnozel, triviaal

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c