opgeblazen

als woordenboektrefwoord:

opgeblazen:
bn. bw. (-er, -st), hoogmoedig, trots.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opgeblazen (bn):
blasé, bombastisch, pafferig, pedant, poenig, trots, verpaft, verwaand, winderig
opgeblazen (bn):
gezwollen, opgezet, pasteus

als synoniem van een ander trefwoord:

verwaand (bn) :
aanmatigend, arrogant, dikdoend, gewichtig, hautain, hooghartig, hoogmoedig, ijdel, ingebeeld, laatdunkend, minachtend, opgeblazen, opschepperig, pedant, pretentieus, snobistisch, trots, verwaten, zelfgenoegzaam, zelfingenomen
arrogant (bn) :
aanmatigend, hooghartig, hoogmoedig, ingebeeld, laatdunkend, minachtend, ongenaakbaar, opgeblazen, opschepperig, pedant, uit de hoogte, verwaand, waanwijs, zelfingenomen
bombastisch (bn) :
gekunsteld, gezwollen, hol, hoogdravend, opgeblazen, opgeschroefd, opzichtig, pompeus, retorisch
gezwollen (bn) :
bloemrijk, bombastisch, emfatisch, gedragen, hoogdravend, opgeblazen, opgeschroefd, winderig
trots (bn) :
arrogant, hooghartig, hoogmoedig, ongenaakbaar, opgeblazen
gezwollen (bn) :
dik, opgeblazen, opgezet, opgezwollen
pafferig (bn) :
bol, dik, log, opgeblazen, opgezet, paf
opgezet (bn) :
gezwollen, opgeblazen, opgezwollen
winderig (bn) :
gezwollen, opgeblazen, stormachtig
paf (bn) :
opgeblazen, opgezet, pafferig

woordverbanden van ‘opgeblazen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
hoogmoedig, fier, groots, hooghartig, hovaardig, ijdel, laatdunkend, opgeblazen, prat, trots, verwaand

Hoogmoedig — fier — grootsch — hooghartig — hoovaardig — ijdel — laatdunkend — opgeblazen — prat — trotsch — verwaand. Met eene hooge mate van zelfgevoel bedeeld. Trotsch wordt zoowel in een goeden als in kwaden zin gebruikt, èn voor een betamelijk gevoel van eigenwaarde èn voor dwaze zelfverheffing. Gij moogt op dat werk trotsch zijn. Hooghartig, eigenlijk eene deugd, kan bij overdrijving, evenals trotsch, eene ondeugd worden; niet alzoo fier, dat het bezit van een regelmatigen trots of een, soms wel zeer sterk maar toch nooit ongepast, gevoel van eigenwaarde uitdrukt. De verwaande heeft een belachelijken dunk van eigen kunde en voortreffelijkheid; de hoogmoedige ziet in het besef zijner meerderheid met verachting op anderen neer; de hoovaardige is hiermede niet tevreden, maar tracht zich voor te doen als iemand die meer is of rijker is, en toont ingebeelde meerderheid; de opgeblazene toont zijne hoovaardij in overdreven gebaren en handeling; hij blaast zich als 't ware op om grooter te schijnen dan hij werkelijk is; de ijdele ziet zich gaarne bewonderd, geprezen, gevleid. De ijdelheid kijkt door de gaten van uw mantel heen, zeide Plato tot den schijnbaar nederigen Antisthenus. Grootsch kan in eene goede beteekenis voorkonmen n.l. die van edel, prachtig, vol majesteit; het wordt in dezen zin meest van zaken, doch ook soms van personen gebruikt; als synoniem van hoogmoedig geeft het, alleen van personen gebruikt, te kennen dat men gevoel van eigen grootheid en meerderheid heeft. Laatdunkend is hij, die een hoogen dunk van eigen voortreffelijkheid heeft, en daarbij door woord of gebaar toont, dat hij met geringschatting neerziet op anderen. Bij prat wordt altijd een beweeggrond voor den trots aangevoerd: Prat op kennis, prat op zijn geld. In de taal van het dagelijksch leven is het nagenoeg in onbruik gekomen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
hoogmoedig, groots, hovaardig, trots, laatdunkend, verwaand, opgeblazen

HOOGMOEDIG, GROOTSCH, HOOVAARDIG, TROTSCH, LAATDUNKEND, VERWAAND, OPGEBLAZEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 256.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

opgeblazen
leeg

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.8.46.

debug info: 0.0027 c