verwaand

als woordenboektrefwoord:

verwaand:
bn. bw. (-er, -st), ingebeeld, waanwijs.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verwaand (bn) :
aanmatigend, arrogant, dikdoend, gewichtig, hautain, hooghartig, hoogmoedig, ijdel, ingebeeld, laatdunkend, minachtend, opgeblazen, opschepperig, pedant, pretentieus, snobistisch, trots, verwaten, zelfgenoegzaam, zelfingenomen

als synoniem van een ander trefwoord:

arrogant (bn) :
aanmatigend, hooghartig, hoogmoedig, ingebeeld, laatdunkend, minachtend, ongenaakbaar, opgeblazen, opschepperig, pedant, uit de hoogte, verwaand, waanwijs, zelfingenomen
laatdunkend (bn) :
aanmatigend, arrogant, hautain, hooghartig, hoogmoedig, minachtend, pedant, verwaand, zelfgenoegzaam
hautain (bn) :
arrogant, bekakt, hooghartig, hoogmoedig, laatdunkend, minachtend, pedant, uit de hoogte, verwaand
pedant (bn) :
arrogant, betweterig, eigenwijs, laatdunkend, schoolmeesterachtig, verwaand, waanwijs, wijsneuzig
aanmatigend (bn) :
arrogant, hautain, hoogmoedig, laatdunkend, pretentieus, uit de hoogte, verwaand, zelfgenoegzaam
bekakt (bn) :
aanstellerig, arrogant, geaffecteerd, gemaakt, kakkineus, opschepperig, snobistisch, verwaand
eigenwijs (bn) :
dwars, eigengereid, eigenzinnig, koppig, pedant, steilorig, tegendraads, verwaand, waanwijs
hooghartig (bn) :
arrogant, fier, hautain, hoogmoedig, laatdunkend, superbe, trots, uit de hoogte, verwaand
ijdel (bn) :
fatterig, hautain, hooghartig, hoogmoedig, ingebeeld, laatdunkend, snobistisch, verwaand
opgeblazen (bn) :
blasé, bombastisch, pafferig, pedant, poenig, trots, verpaft, verwaand, winderig
hoogmoedig (bn) :
hautain, hooghartig, ijdel, laatdunkend, pretentieus, trots, verwaand
zelfgenoegzaam (bn) :
kwasterig, pedant, verwaand, waanwijs, zelfingenomen, zelfvoldaan
pretentieus (bn) :
aanmatigend, ingebeeld, opschepperig, verwaand, zelfingenomen
snobistisch (bn) :
aanstellerig, ijdel, ingebeeld, verwaand
ingebeeld (bn) :
aanmatigend, gewaand, verwaand
glorieus (bn) :
grootsprekend, verwaand

woordverbanden van ‘verwaand’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Verwaand ziet op den grooten dunk, dien men van zijn persoon in het algemeen heeft; waanwijs en eigenwijs op de hooge gedachten, die men koestert van zijn verstand. Pedant noemt men hem, die tegenover anderen een hoogen dunk toont van zijne geleerdheid, bekwaamheid, talenten, enz. Hetzelfde wordt ook uitgedrukt door hoogwijs; dit is echter minder in gebruik. De ingebeelde schrijft zich hoedanigheden toe, die hij òf niet bezit, òf niet in die mate als hij denkt. Neuswijs wordt diegene genoemd, die met zijn neus overal bij is, om zijne kennis te luchten. Laatdunkendheid gaat met de opgenoemde gebreken hand aan hand; zij duidt de hooghartige, minachtende houding aan, die men in het besef zijner meerderheid tegen zijne omgeving aanneemt. Welk eene laatdunkendheid, zich, zoo als Lodewijk XIV deed, met de zon te vergelijken!

Met eene hooge mate van zelfgevoel bedeeld. Trotsch wordt zoowel in een goeden als in kwaden zin gebruikt, èn voor een betamelijk gevoel van eigenwaarde èn voor dwaze zelfverheffing. Gij moogt op dat werk trotsch zijn. Hooghartig, eigenlijk eene deugd, kan bij overdrijving, evenals trotsch, eene ondeugd worden; niet alzoo fier, dat het bezit van een regelmatigen trots of een, soms wel zeer sterk maar toch nooit ongepast, gevoel van eigenwaarde uitdrukt. De verwaande heeft een belachelijken dunk van eigen kunde en voortreffelijkheid; de hoogmoedige ziet in het besef zijner meerderheid met verachting op anderen neer; de hoovaardige is hiermede niet tevreden, maar tracht zich voor te doen als iemand die meer is of rijker is, en toont ingebeelde meerderheid; de opgeblazene toont zijne hoovaardij in overdreven gebaren en handeling; hij blaast zich als 't ware op om grooter te schijnen dan hij werkelijk is; de ijdele ziet zich gaarne bewonderd, geprezen, gevleid. De ijdelheid kijkt door de gaten van uw mantel heen, zeide Plato tot den schijnbaar nederigen Antisthenus. Grootsch kan in eene goede beteekenis voorkonmen n.l. die van edel, prachtig, vol majesteit; het wordt in dezen zin meest van zaken, doch ook soms van personen gebruikt; als synoniem van hoogmoedig geeft het, alleen van personen gebruikt, te kennen dat men gevoel van eigen grootheid en meerderheid heeft. Laatdunkend is hij, die een hoogen dunk van eigen voortreffelijkheid heeft, en daarbij door woord of gebaar toont, dat hij met geringschatting neerziet op anderen. Bij prat wordt altijd een beweeggrond voor den trots aangevoerd: Prat op kennis, prat op zijn geld. In de taal van het dagelijksch leven is het nagenoeg in onbruik gekomen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 148:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 256:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verwaand
bescheiden

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c