verborgen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verborgen (bn) :
cryptisch, duister, geheim, geheimzinnig, heimelijk, mystiek, occult, onbegrijpelijk, onbekend, onuitgesproken, verholen
verborgen (bn) :
bedekt, beloken, ondergronds, onzichtbaar, verdekt, verdoken, verholen, verscholen, verstopt, weggedoken
verborgen (bn) :
latent, slapend
verborgen (bn) :
stiekem, stil

als synoniem van een ander trefwoord:

duister (bn) :
cryptisch, geheimzinnig, mysterieus, nevelig, obscuur, onbegrijpelijk, onduidelijk, onverklaarbaar, raadselachtig, troebel, vaag, verborgen
geheim (bn) :
bedekt, beloken, clandestien, duister, heimelijk, illegaal, ondergronds, stiekem, verborgen, verdoken, verholen
verkapt (bn) :
bedekt, gecamoufleerd, gemaskeerd, heimelijk, verbloemd, verborgen, verholen, verhuld, vermomd, versluierd
geheimzinnig (bn) :
duister, gesloten, mysterieus, mystiek, ondoorgrondelijk, onverklaarbaar, raadselachtig, verborgen
achterbaks (bn) :
clandestien, genieperig, geniepig, heimelijk, onderduims, slinks, sluw, stiekem, verborgen
clandestien (bn) :
geheim, heimelijk, onderhands, slinks, tersluiks, stiekem, verborgen, verholen
bedekt (bn) :
heimelijk, onzichtbaar, verbloemd, verborgen, verdoken, verkapt
heimelijk (bn) :
bedekt, verborgen, verdoken, verholen, verkapt, verstolen
onbekend (bn) :
braakliggend, obscuur, ongekend, verborgen, vreemd
stil (bn) :
geheim, heimelijk, onuitgesproken, verborgen
verholen (bn) :
bedekt, heimelijk, verborgen, verscholen
latent (bn) :
onzichtbaar, sluimerend, verborgen
cryptisch (bn) :
duister, raadselachtig, verborgen
occult (bn) :
geheim, verborgen
verstopt (bn) :
verborgen

woordverbanden van ‘verborgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Aldus noemt men alles wat niet gemakkelijk begrepen kan worden. Verborgen is wat men niet opmerken, of niet weten kan; verholen drukt dit niet zoo sterk uit, want met voldoende scherpzinnigheid kan men wat verholen is wel ontdekken. Eene verborgen deur. Iets in het verborgen doen. Er ligt in de werken van dien schrijver een verholen misnoegen met de orde van zaken. Onduidelijk is, wat ons gebrekkig wordt voorgesteld; duister waaraan op zich zelf de noodige klaarheid ontbreekt, en waarvan men het verband, den samenhang moeilijk kan vatten. De teekening was zeer onduidelijk. De verhandelingen van dien geleerde zijn hier en daar zeer duister. Geheimzinnig is wat geheel of gedeeltelijk aan de waarneming onttrokken is; raadselachtig wat gepaard gaat met veel, wat ons bij eene oppervlakkige beschouwing onbegrijpelijk toeschijnt, De eeredienst der oude Egyptenaren had veel geheimzinnigs. Uwe handelwijze vind ik raadselachtig.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 88:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 346:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c