verholen

als woordenboektrefwoord:

verholen:
bn. bw. (-er, -st), verborgen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verholen (bn):
bedekt, heimelijk, verborgen, verscholen

als synoniem van een ander trefwoord:

verborgen (bn) :
cryptisch, duister, geheim, geheimzinnig, heimelijk, mystiek, occult, onbegrijpelijk, onbekend, onuitgesproken, verholen
geheim (bn) :
bedekt, beloken, clandestien, duister, heimelijk, illegaal, ondergronds, stiekem, verborgen, verdoken, verholen
verkapt (bn) :
bedekt, gecamoufleerd, gemaskeerd, heimelijk, verbloemd, verborgen, verholen, verhuld, vermomd, versluierd
verborgen (bn) :
bedekt, beloken, ondergronds, onzichtbaar, verdekt, verdoken, verholen, verscholen, verstopt, weggedoken
clandestien (bn) :
geheim, heimelijk, onderhands, slinks, tersluiks, stiekem, verborgen, verholen
heimelijk (bn) :
bedekt, verborgen, verdoken, verholen, verkapt, verstolen

woordverbanden van ‘verholen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
duister, geheimzinnig, onduidelijk, raadselachtig, verborgen, verholen

Duister — geheimzinnig — onduidelijk — raadselachtig — verborgen — verholen. Aldus noemt men alles wat niet gemakkelijk begrepen kan worden. Verborgen is wat men niet opmerken, of niet weten kan; verholen drukt dit niet zoo sterk uit, want met voldoende scherpzinnigheid kan men wat verholen is wel ontdekken. Eene verborgen deur. Iets in het verborgen doen. Er ligt in de werken van dien schrijver een verholen misnoegen met de orde van zaken. Onduidelijk is, wat ons gebrekkig wordt voorgesteld; duister waaraan op zich zelf de noodige klaarheid ontbreekt, en waarvan men het verband, den samenhang moeilijk kan vatten. De teekening was zeer onduidelijk. De verhandelingen van dien geleerde zijn hier en daar zeer duister. Geheimzinnig is wat geheel of gedeeltelijk aan de waarneming onttrokken is; raadselachtig wat gepaard gaat met veel, wat ons bij eene oppervlakkige beschouwing onbegrijpelijk toeschijnt, De eeredienst der oude Egyptenaren had veel geheimzinnigs. Uwe handelwijze vind ik raadselachtig.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
heimelijk, geheim, bedekt, verborgen, verholen, verheeld, verzwegen, stil

HEIMELIJK, GEHEIM, BEDEKT, VERBORGEN, VERHOLEN, VERHEELD, VERZWEGEN, STIL

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 346.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verholen
onverholen
zie ook:
verholen zijn

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c