liefelijk

als woordenboektrefwoord:

liefelijk:
bn. bw. (-er, -st), aangenaam, bevallig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

liefelijk (bn) :
bekoorlijk, bevallig, lieflijk, lieftallig, zachtaardig, zoet
liefelijk (bn) :
schilderachtig
liefelijk (bn) :
amabile, dolce

als synoniem van een ander trefwoord:

bekoorlijk (bn) :
aanlokkelijk, aantrekkelijk, alleraardigst, allerliefst, attractief, bekorend, betoverend, bevallig, charmant, gracieus, heerlijk, innemend, lief, liefelijk, lieflijk, lieftallig, prettig, ravissant, snoeperig, snoepig, snoezig, verleidelijk, verrukkelijk
bevallig (bn) :
aangenaam, bekoorlijk, elegant, goedgevormd, gracieus, knap, lief, liefelijk, lieftallig, mooi, sierlijk
welluidend (bn) :
eufonisch, harmonieus, harmonisch, liefelijk, melodieus, sonoor
pittoresk (bn) :
beeldend, beeldig, bloemrijk, liefelijk, schilderachtig
schilderachtig (bn) :
kleurig, kleurrijk, liefelijk, picturaal, pittoresk
lieftallig (bn) :
aanminnig, bekoorlijk, bevallig, liefelijk
aanminnig (bn) :
liefelijk
lieflijk (bn) :
liefelijk

woordverbanden van ‘liefelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Aangenaam is de algemeene uitdrukking en omvat alle andere; het kan zoowel van gewaarwordingen als van zaken en personen gebezigd worden. Een aangenaam gevoel, een aangenaam mensch, een aangenaam verblijf. Liefelijk geeft een edel, een fijner gevoel te kennen; het wordt niet van personen gebruikt, en bij voorkeur van hetgeen door 't gehoor of 't gezicht wordt waargenomen. Een liefelijk gezang, een liefelijke streek. Met een ander begrip kan het ten opzichte van personen worden gebruikt: eene liefelijke verschijning mocht men de schoone achttienjarige noemen. Behaaglijk ziet alleen op de innerlijke gewaarwording, en kan nooit op zaken buiten ons toegepast worden; een behaaglijk gevoel. Pleizierig wordt veel in de gemeenzame taal gebezigd voor aangenaam. Ik wensch u pleizierige kermis. Het wordt ook gebruikt om spottenderwijze iets zeer onaangenaams te kennen te geven. Wel, dat is pleizierig, nu hebt ge alles in de war gebracht. Genoeglijk is welbehagen verschaffende, een aangenamen indruk makende zonder hooger aanspraken: een genoeglijk leven leidend. Streelend is meer datgene, wat bepaalde zintuigen of het gevoel bijzonder aandoet. Het is streelend voor zijne eigenliefde. Zoet is gelijk van beteekenis met aangenaam en liefelijk, doch meer uitsluitend aan dichterlijke taal eigen. Ai, ziet hoe zoet, hoe liefelijk is 't, enz. Waalmeer bepaald de smaak bedoeld wordt, zijn lekker, keurig, heerlijk, fijn enz. synoniemen van aangenaam.

Alle drukken uit, dat door de hoedanigheid van een persoon of zaak een aangename indruk wordt gemaakt, welgevalligheid wordt opgewekt. Aanminnig is wat liefde wekt; het wijst vooral op datgene van het uiterlijk, waardoor zich het innerlijke openbaart. Een aanminnig gelaat. Aanminnige oogen. Aanvallig is dat, wat door liefelijke hoedanigheden een aangenamen indruk maakt, wat bevalt of behaagt; doch het wordt meer van kinderen en wat aan kinderen eigen is, gezegd. Een aanvallig kind trekt ons aan. Aantrekkelijk is geschikt om tot zich te trekken; het wordt niet alleen van personen, maar ook van zaken, hoedanigheden enz. gezegd. Een mensch aantrekkelijk, geestig, goed (Beets). Dit alles maakte de veemarkt daar zeer aantrekkelijk voor de vreemde vee-koopers. Bekoorlijk stelt meer het aanlokkelijke, het de zinnen aantrekkende, op den voorgrond. Een bekoorlijk meisje. Een bekoorlijk plekje. Waar van het bekoorlijke en lieftallige van jonge meisjes sprake is kan in gemeenzamen stijl ook snoeperig gebruikt worden. Liefelijk wordt gebezigd van hetgeen eenigszins teedere gewaarwordingen teweegbrengt. Eene liefelijke melodie. Een liefelijk tooneeltje. Lieftallig of lieftalig (vgl. Noord en Zuid 10, 185) wordt gebruikt van vrouwen, meisjes en kinderen, die aangename manieren en een behaaglijk voorkomen bezitten. Innemend wordt vooral van iemands uiterlijk en manieren gezegd, wanneer deze een gunstigen indruk geven van den geheelen persoon. Innemende manieren; een innemend gezicht. Beminnelijk heeft eene ruimere beteekenis; het ziet vooral op het innerlijk en geeft te kennen, dat iemand in alle opzichten verdient bemind te worden. Een beminnelijk mensch. Een beminnelijk karakter. Door dichters wordt hiervoor ook minnelijk gebruikt. Lief en aardig hebben de ruimste beteekenis en worden van alles gezegd, wat maar een aangenamen indruk maakt. Van personen gezegd, wordt lief meestal gebruikt van iemand met een zacht, vriendelijk karakter, terwijl men bij aardig meer denkt aan vroolijkheid en opgeruimdheid.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Wat ons met zeker welgevallen vervult.

Aangenaam drukt dit zonder meer uit; het kan zoowel van gewaarwordingen als van personen of zaken gezegd worden. Een aangenaam gevoel. — Een aangenaam mensen. Een aangename lectuur.

Liefelijk geeft een edeler, fijner gevoel aan, inzonderheid van het gezicht en gehoor. Een liefelijk geluid. „Die in een liefelijke streek Bij 't ruischen van een klare beek Zijn landhuis sticht en akkerwoning, Wat is dat een gezegend koning." (Vondel.)

Behaaglijk ziet alleen op innerlijke aandoeningen en wordt dus nooit op iets buiten ons toegepast. Een behaaglijk gevoel van zelfvoldoening.

Bekoorlijk stelt vooral op den voorgrond, dat iets onze begeerte opwekt of onze zinnen streelt. Een bekoorlijk landschap.

Bevallig, van personen gezegd, wordt gebruikt, om aan te duiden, dat hun houding of manieren ons gezicht aangenaam aandoen. Een bevallige buiging. Van zaken gezegd (vooral voor wat men in de natuur opmerkt, of van vormen) duidt het aan, dat ons gezicht aangenaam wordt aangedaan, doch niet zoo innig als liefelijk onderstelt. Haarlem's bevallige omstreken. Bevallige lijnen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 17:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / zelfstandig naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c