verbasteren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verbasteren (ww):
radbraken, verhaspelen, verminken, vervormen
verbasteren (ww):
bederven, degenereren, ontaarden

als synoniem van een ander trefwoord:

degenereren (zn) :
verbasteren

woordverbanden van ‘verbasteren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
ontaarden, verbasteren, uit de aard slaan, veraarden

Ontaarden — verbasteren — uit den aard slaan — veraarden. De goede hoedanigheden verliezen. Ontaarden is den goeden aard verliezen. Verbasteren duidt eene vermindering van goede hoedanigheden aan en is dus niet zoo sterk als ontaarden. Ontaarden ziet op een zoo sterken achteruitgang, dat de goede hoedanigheden voor slechte hebben plaats gemaakt. De Nederlanders der 18e eeuw waren van hunne kloeke voorouders der 16e eeuw ten eenenmale ontaard. Een ontaard kind, een kind zonder eenige ouderliefde. Dit den aard slaan is een anderen aard of karakter vertoonen dan de voorouders. Een kind b.v. dat slechter is dan zijn vader slaat uit den aard. Veraarden wordt meer van andere wezens dan van menschen gezegd en bij voorkeur van planten; waar men van dieren spreekt van verbasteren, gebruikt men bij planten veraarden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
ontaarden, verbasteren

ONTAARDEN, VERBASTEREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 38.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c