verdichtsel

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

leugen (zn) :
pruts, onwaarheid, kwakkel, logen, verdichting, verdichtsel
verdichting (zn) :
verzinsel, leugen, fictie, mythologisering, verdichtsel
mythe (zn) :
kletspraat, fabel, leugenverhaal, verdichtsel
fabel (zn) :
verzinsel, verdichtsel

woordverbanden van ‘verdichtsel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Een verhaal is de mededeeling eener gebeurtenis of van eene reeks van samenhangende gebeurtenissen, welker verloop in geregelde ontwikkeling in haar geheel den hoorder of lezer in levendige trekken wordt voor oogen gebracht. Vertelling of vertelsel is hetzelfde, doch veronderstelt dat het onderwerp en de voorstelling eenvoudiger en meer beperkt zijn. Verhaal en vertelling laten de waarheid of onwaarheid der medegedeelde geschiedenis in het midden; verdichtsel daarentegen geeft uitdrukkelijk te kennen, dat het verhaal een spel der verbeelding is. Fabel is een verdichtsel, waarin men de eene of andere waarheid aanschouwelijk wil voorstellen, die men niet openlijk wil uitspreken, en waarin men aan dieren of voorwerpen toedicht, wat eigenlijk op de menschenwereld toepasselijk is. Overlevering is alles wat er, hetzij mondeling of schriftelijk, in woorden of zaken van en aangaande de voorvaderen tot ons gekomen is. Voor de kunst van schrijven uitgevonden was, bracht slechts mondelinge overlevering de daden der voorvaderen ter hennis van het nageslacht. Door de overlevering zijn ons de verhalen van den voortijd bekend, die mythe, sage, legende of sprookje genoemd worden. Mythe noemt men de dichterlijke voorstelling, waarin de oude volken hunne godsdienst- en wereldbeschouwing uitspraken. Werd het mythische verhaal overgebracht op personen, die op aarde en als menschen gedacht werden, dan werd het tot sage, en dikwijls werd het dan met een of ander historisch persoon in verband gebracht. Sage is dus een verhaal van de daden eener grootsche persoonlijkheid of van groote gebeurtenissen, die, dikwijls zonder dat er historischen grond voor te vinden is, ons uit vroeger eeuwen van geslacht op geslacht zijn overgebracht. Soms is zij aan een historisch persoon vastgeknoopt. De Siegfriedsage. De Karelsage. Werd met zulk eene mythe, waarvan de oorspronkelijke beteekenis geheel verloren gegaan was, of werd een sage in eenvoudigen, kinderlijken vorm verteld, dan bleef de phantasie der oude dichterlijke voorstelling wel bewaard, maar de vorm veranderde geheel. Dergelijke eenvoudige, kinderlijke verhalen noemt men sprookjes. Gevormd naar de oude sprookjes, zooals die van Moeder de Gans e. a. zijn er later andere gemaakt, wier hoofdstrekking was in aangenamen vorm eene nuttige leering mede te deelen, zooals b.v. de Sprookjes van Andersen. Legende is de uitwerking van eene geschiedenis, overeenstemmende met, of genomen uit de overleveringen der christelijke kerk; bij uitbreiding ook eene zeer oude of nationale overlevering.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 164:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c