zich in acht nemen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

oppassen (ww) :
acht slaan op, op zijn hoede zijn, opletten, uitkijken, zich hoeden, zich in acht nemen, zich wachten

woordverbanden van ‘zich in acht nemen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

zich in acht nemen, zich hoeden, zich wachten

Door behoedzaamheid iets kwaads trachten te vermijden. Zich wachten, zich hoeden drukt dit in het algemeen uit; het is waakzaam zijn ten einde zich te hoeden voor mogelijk komend gevaar; verder het niet komen of zich niet begeven in gevaar; zich in acht nemen heeft de beteekenis van opmerkzaamheid aan zich zelf wijden om zich voor bepaald gevaar te behoeden, verder meer bepaald die van zorg dragen voor de gezondheid. Die ziek geweest is moet zich nog lang in acht nemen. Zich in acht nemen voor vleiers. Zich in acht nemen kan ook onbepaald gebezigd worden. Neem u in acht! d. w. z. wees op uwe hoede. Zich wachten vereischt een bepaald persoon of voorwerp, waarvoor men op zijne hoede is. Voor zulk een moet men zich wachten. Wacht u voor de ondeugd. Zich hoeden vereenigt met het denkbeeld van waakzaamheid, door zich wachten uitgedrukt, dat van beschutting. Die zich wacht, doet wel; die zich hoedt, doet heter.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 93:

zich in acht nemen, zich wachten, zich hoeden

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0015 c