acht slaan op

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bemerken (ww) :
inzien, merken, signaleren, opmerken, zien, bespeuren, oppikken, acht slaan op, waarnemen, ontdekken, erg hebben in, gewaarworden, ontwaren
opmerken (ww) :
merken, zien, bespeuren, notitie nemen van, aanschouwen, oppikken, acht slaan op, waarnemen, gewaarworden, bemerken, in het oog krijgen
oppassen (ww) :
opletten, acht slaan op, op zijn hoede zijn, uitkijken, zich wachten, zich in acht nemen, zich hoeden
achten op (ww) :
bewaken, in aanmerking nemen, acht slaan op, oog hebben voor, aandacht hebben voor, letten op

woordverbanden van ‘acht slaan op’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

acht geven op, acht slaan op

Acht slaan op iemand of iets wil alleen zeggen, dat men zijne aandacht er op vestigt. Geschiedt dit met groote nauwkeurigheid, met het doel om te leeren of kennis op te doen, dan bezigt men liever acht geven. Vroeger werden ook acht hebben en acht nemen in gelijke beteekenis gebruikt. Zie ook aanmerking (in ... nemen).

Denken over, of 't oog vestigen op iets, dat ons van gedachte kan doen veranderen. In aanmerking nemen is de aandacht aan iets schenken, dat men van belang rekent voor de oordeelvelling, die men gaat maken. Zijne jeugd en onervarenheid in aanmerking nemende, zal men hem met verschooning beoordeelen. Acht geven op en acht slaan op drukken, evenals ook letten op uit, dat men iets opmerkzaam beschouwt met het doel om zich in zijne handelingen of zijn oordeel te richten naar die beschouwing. Zij krijgen verder de beteekenis van iets wel bedenken, niet uit het oog verliezen. In acht nemen is letten op iets, dat betracht moet worden of waarvoor zorg gedragen moet worden. Geeft acht op de lessen uws vaders en let op zijne wijze woorden. Gij moogt wel eens acht slaan op de handelingen van uwen boekhouder. Neemt de burgerlijke beleefdheid in acht. Opmerken is goed op iets acht geven, het oplettend beschouwen. Hierbij komt echter meer op den voorgrond, dat het schenken van de aandacht het gevolg is van de scherpzinnigheid van den opmerker. Bedenken en beschouwen geven te kennen, dat men over alles, wat in aanmerking komt voor de oordeelvelling, met opmerkzaamheid zijne gedachten laat gaan, alvorens zijn oordeel uit te spreken. Overwegen drukt dit nog sterker uit, en onderstelt dat men groot gewicht hecht aan hetgeen men in aanmerking neemt. Vestigt men zijne aandacht op iets met het doel om het van alle kanten te beschouwen, ten einde met overleg een besluit te nemen, dan neemt men iets in beraad.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c