bemerken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bemerken (ww) :
inzien, merken, signaleren, opmerken, zien, bespeuren, oppikken, acht slaan op, waarnemen, ontdekken, erg hebben in, gewaarworden, ontwaren

als synoniem van een ander trefwoord:

ontdekken (ww) :
blootleggen, onderscheiden, merken, vinden, uitvinden, te weten komen, bespeuren, opsporen, uitpluizen, ondervinden, aantreffen, achterhalen, opsteken, detecteren, gewaarworden, opduikelen, bemerken, opspeuren, tot de ontdekking komen, in het oog krijgen
waarnemen (ww) :
opvangen, onderscheiden, vernemen, merken, opmerken, signaleren, bekijken, zien, bespeuren, horen, constateren, kijken naar, observeren, registreren, bezien, gewaarworden, gadeslaan, bemerken, percipiëren, appercipiëren
opmerken (ww) :
merken, zien, bespeuren, notitie nemen van, aanschouwen, oppikken, acht slaan op, waarnemen, gewaarworden, bemerken, in het oog krijgen
horen (ww) :
opvangen, bevatten, vernemen, verstaan, opmerken, begrijpen, waarnemen, te horen krijgen, vatten, bemerken, capteren
gewaarworden (ww) :
onderscheiden, ervaren, voelen, merken, bespeuren, ondervinden, waarnemen, ontdekken, bemerken, ontwaren, gevoelen
bespeuren (ww) :
voelen, proeven, merken, betrappen, waarnemen, ontdekken, gewaarworden, bemerken, ontwaren
merken (ww) :
ervaren, voelen, opmerken, bespeuren, waarnemen, ontdekken, gewaarworden, bemerken
ontwaren (ww) :
onderscheiden, spotten, zien, bespeuren, gewaarworden, bemerken
signaleren (ww) :
opmerken, zien, waarnemen, constateren, observeren, bemerken
bekennen (ww) :
zien, bespeuren, bemerken

woordverbanden van ‘bemerken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De bewustheid van iets erlangen. Merken is uit bepaalde kenteekenen, die men ziet, tot het bewustzijn van iets komen. Bemerken en bespeuren, welke de beteekenis hebben van iets aan zijne merkteekenen of zijn nagelaten spoor onderkennen, onderstellen, dat er niet alleen een indruk ontvangen is, maar ook, dat er eenige inspanning van het verstand heeft plaats gegrepen; ontwaren daarentegen geeft enkel den indruk te kennen, dien men erlangt door gebruik te maken van zijn gezichtsvermogen. Een bedrog, dat men ontwaart, ligt meer open dan een bedrog, dat men bespeurt. Omgekeerd doorziet men dus een bedrog, dat men bespeurt, beter dan een bedrog, dat men ontwaart. Gewaar worden is het zich bewust worden van iets door middel zijner zintuigen, en sluit het begrip, dat er moeite voor moet gedaan worden om het te zien, of dat het met nauwkeurigheid geschiedt, geheel uit. Ontdekken slaat op het vinden en openbaar maken eener onbekende zaak. Opmerken verbindt met het begrip bespeuren dat van met aandacht en nauwkeurigheid zien, zoodat men de verschillende kenteekenen der zaak in zich opneemt. Verder kan het ook aanduiden, dat men het bemerkte om de eene of andere reden tot voorwerp eener bijzondere oplettendheid maakt (men behoort in gezelschap zoo niet alles op te merken). Waarnemen is acht geven op de indrukken van buiten, die in ons tot bewustzijn komen, en ze van elkander onderscheiden. Waarnemen, zegt Prof. Pierson, is het erlangen van zekerheid omtrent het bloot feitelijk bestaan eener volgorde, en wel zulk een erlangen als niet geheel aan de kontrole van anderen ontsnapt. Men zegt: ik neem waar, dat ik mij gebrand heb; maar niet, ik neem waar, dat ik hoofdpijn heb. Evenzoo neemt men niet zijne gezondheid maar wel haren vooruitgang waar; niet eene ziekte, maar wel dat zij verergert.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 289:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 238:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c