gevoelen

als woordenboektrefwoord:

gevoelen:
o. (-s), mening.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gevoelen (zn):
denkwijs, inzicht, mening, oordeel, opinie, opvatting, standpunt, zienswijze
gevoelen (zn):
aandoening, affect, emotie, gemoed, gevoel, gewaarwording, sensatie
gevoelen (zn):
gezindheid, sentiment, stemming
gevoelen (ww):
beleven, beseffen, ervaren, gewaarworden, lijden, merken, ondergaan, ondervinden, ontmoeten, voelen

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
bewering, convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, gezindheid, houding, ingesteldheid, instelling, inzicht, mening, oogpunt, oordeel, opinie, opstelling, optie, opvatting, overtuiging, perspectief, platform, positie, stelling, stellingname, uitgangspunt, visie, zienswijze
mening (zn) :
convictie, denkbeeld, denkwijs, denkwijze, dunk, gedacht, gedachte, geest, gevoelen, gezindheid, idee, inzicht, inzien, kijk, oordeel, opinie, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingname, visie, zienswijze, zin
opvatting (zn) :
begrip, beoordeling, beschouwing, convictie, denkbeeld, denkwijze, dunk, gedachte, geest, gevoelen, inzicht, kijk, mening, oordeel, opinie, optie, overtuiging, standpunt, stellingname, visie, zienswijze
stemming (zn) :
bui, dispositie, geest, geestesgesteldheid, gemoedsgesteldheid, gemoedsstemming, gemoedstoestand, gestemdheid, gevoel, gevoelen, gezindheid, humeur, luim, tendentie
emotie (zn) :
aandoening, affect, bewogenheid, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, getroffenheid, gevoel, gevoelen, gevoelsaandoening, ontroering, sentiment, vertedering
aandoening (zn) :
affect, bewogenheid, emotie, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gemoedsindruk, gevoel, gevoelen, ontroering, sentiment, vertedering
gevoel (zn) :
affect, gemoed, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gevoelen, gezindheid, hart, ontroering, sensibiliteit, sentiment, stemming, zin
opinie (zn) :
convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezindheid, inzicht, mening, oordeel, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingname
overtuiging (zn) :
beginsel, convictie, denkbeeld, geloof, gevoelen, gezindheid, mening, oordeel, opinie, optie, opvatting, richting, standpunt
oordeel (zn) :
convictie, discretie, gevoelen, inzicht, mening, opinie, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingname, zienswijze
zienswijze (zn) :
beschouwing, blik, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, idee, kijk, mening, opvatting, standpunt, visie
denkbeeld (zn) :
beschouwing, denkwijze, mening, overtuiging, convictie, gevoelen, gezindheid
sensatie (zn) :
emotie, ervaring, gevoel, gevoelen, gewaarwording, indruk, prikkel, rilling
affect (zn) :
emotie, gevoel, gevoelen, gevoelswaarde, sentiment, warmte
inzien (zn) :
gevoelen, mening, oordeel, opvatting, zienswijze
sentiment (zn) :
gevoelen, opinie
meemaken (ww) :
beleven, doorleven, doormaken, doorstaan, ervaren, gevoelen, gewaarworden, lijden, ondergaan, ondervinden, ontmoeten, proeven, smaken, voorhebben, zien
ervaren (ww) :
aanvoelen, beleven, doorleven, gevoelen, gewaarworden, lijden, meemaken, merken, ondergaan, ondervinden, ontmoeten, proeven, voelen, zien
beseffen (ww) :
aanvoelen, begrijpen, doorkrijgen, gevoelen, inzien, onderkennen, vatten, voelen, zich bewust zijn van, zich realiseren, weten
beleven (ww) :
bijwonen, doorleven, doormaken, ervaren, gevoelen, gewaarworden, lijden, meemaken, ondergaan, ondervinden, ontmoeten
voelen (ww) :
aanvoelen, begrijpen, beseffen, bespeuren, ervaren, gevoelen, gewaarworden, invoelen, merken, ondervinden, waarderen
gewaarworden (ww) :
bemerken, bespeuren, ervaren, gevoelen, merken, onderscheiden, ondervinden, ontdekken, ontwaren, voelen, waarnemen
ondervinden (ww) :
beleven, doorleven, ervaren, gevoelen, gewaarworden, leren, lijden, meemaken, ondergaan, opsteken
lijden (ww) :
beleven, doorleven, ervaren, gevoelen, gewaarworden, hebben, krijgen, meemaken, ontmoeten
betasten (ww) :
aanraken, bepotelen, bevingeren, bevoelen, gevoelen, palperen, potelen, voelen
ondergaan (ww) :
ervaren, gevoelen, gewaarworden, meemaken

woordverbanden van ‘gevoelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bedunken, begrip, denkbeeld, denkwijze, erachten, gedachte, gevoelen, idee, inzien, mening, oordeel, overtuiging

Bedunken — begrip — denkbeeld — denkwijze — erachten — gedachte — gevoelen — idee — inzien — meening — oordeel — overtuiging. De meer of minder heldere voorstelling van eene zaak, die men zich door middel van het denkvermogen vormt. Gedachte is de algemeene uitdrukking. Denkbeeld is de uitkomst van het denken, het beeld dat ten slotte door ons voorstellingsvermogen gevormd wordt; het kan dus nooit, gelijk wel eens met gedachte geschiedt, voor het denken zelf genomen worden. Het is mij nooit in de gedachte (niet: in het denkbeeld) gekomen. Denkwijze is de tot gewoonte geworden manier van denken, die een gevolg is van iemands karakter, beginselen, enz. Begrip is de samenvatting van het gedachte tot één geheel, als basis van een oordeel. Als ge de moeite hadt genomen u een juist begrip van de zaak te vormen, dan zoudt ge niet zulk een scheef oordeel geveld hebben. Het woord meening duidt het onzekere en onvolkomene in de oordeelvelling aan. Idee is een vreemd woord voor gedachte en denkbeeld; in philosophische taal wordt het vooral voor begrip gebruikt, de leer der aangeboren ideeën. Dikwijls wordt het gebruikt voor gedachte, in tegenoverstelling van de werkelijkheid. Inzien en gevoelen stellen meer op den voorgrond, dat het eene bepaald subjectieve gedachte is; mijns inziens, volgens mijn gevoelen. In het eerste geval is de gedachte het gevolg van persoonlijke waarneming met het oog (figuurlijk opgevat) en dus van doorzicht en inzicht; in het tweede geval berust de gedachte op het persoonlijk gevoel van den spreker. Een oordeel daarentegen moet objectief wezen, daar het een gevolg is van overwegen en erkennen. Overtuiging is het sterke gevoel van zekerheid dat eene gedachte, die men omtrent iets koestert, waar is. Erachten en bedunken zijn infinitieven van verouderde werkwoorden en thans slechts in den genitiefvorm in gebruik. Erachten is eene meening koesteren, die op eenig onderzoek berust; bedunken is het hebben eener meening, die niet het gevolg is van eenig onderzoek, maar enkel van eene oppervlakkige waarneming. Mijns bedunkens; mijns erachtens. Het laatste wordt zeer zelden gebruikt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bedunken, denkbeeld, denkwijs, erachten, gedachte, gevoelen, inzien, mening, oordeel

BEDUNKEN, DENKBEELD, DENKWIJS, ERACHTEN, GEDACHTE, GEVOELEN, INZIEN, MEENING, OORDEEL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 234.

in hedendaagse spelling:
gevoelen, aannemen, geloven, vertrouwen, bewust zijn, weten

GEVOELEN, AANNEMEN, GELOOVEN, VERTROUWEN, BEWUST ZIJN, WETEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 232.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c