verstand

als woordenboektrefwoord:

verstand:
o. (-en), bevatting, doorzicht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verstand (zn) :
begaafdheid, begrip, benul, bevatting, bevattingsvermogen, brein, denkvermogen, geest, geestvermogen, hersens, intellect, intelligentie, inzicht, kruim, notie, ratio, rede, wijsheid, zin

als synoniem van een ander trefwoord:

begrip (zn) :
benul, besef, bevatting, bevattingsvermogen, bewustzijn, blikveld, concept, conceptie, denkbeeld, gezichtsveld, idee, inzicht, kennis, notie, opvatting, verstajem, verstand, voorstelling
inzicht (zn) :
begrip, benul, beschouwing, besef, blik, denkwijs, doorzicht, erkentenis, hersens, kijk, mening, notie, onderscheid, opvatting, overtuiging, prudentie, verstand, visie, zicht, zin
geest (zn) :
brein, denkvermogen, esprit, geestgrond, geestvermogen, hersens, intellect, psyche, ratio, rede, spirit, spiritus, vernuft, verstand, zin
rede (zn) :
denkvermogen, geest, geestvermogen, intellect, logos, ratio, verstand
oordeel (zn) :
doorzicht, inzien, kijk, onderscheid, prudentie, verstand, zicht
intelligentie (zn) :
geest, schranderheid, slimheid, vernuft, verstand
benul (zn) :
begrip, besef, idee, inzicht, notie, verstand
hersens (zn) :
bovenkamer, brein, hoofd, inzicht, verstand
zin (zn) :
begrip, gevoel, inzicht, mening, verstand
notie (zn) :
benul, besef, inzicht, kennis, verstand
sjoege (zn) :
begrip, bevatting, kennis, verstand
kop (zn) :
hersens, studiehoofd, verstand
hoofd (zn) :
brein, hersens, verstand
brein (zn) :
hersenen, verstand
denkvermogen (zn) :
rede, verstand
hersenen (zn) :
verstand
vermogen (zn) :
verstand

woordverbanden van ‘verstand’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

geest, oordeel, rede, vernuft, verstand

Verstand, oordeel, rede duiden verschillende zijden van het menschelijk denkvermogen aan, dat in zijn geheel omschreven kan worden als het vermogen om waar te nemen, te vergelijken, te besluiten, gevolgtrekkingen te maken, en vervolgens door middel van redeneering van het bekende tot het onbekende te geraken. Verstand duidt enkel het denkvermogen aan; onder rede verstaat men de geestelijke vermogens, waardoor de mensch zich van het dier onderscheidt. Gezond verstand zegt men van eene zekere mate van aangeboren doorzicht. Wie oordeel heeft geeft bewijs, dat hij zijne verstandelijke vermogens goed weet te gebruiken. Geest heeft hij, die in het bezit is van een buitengewoon helder, werkzaam denkvermogen, dat vruchtbaar is in ideeën. Door vernuft verstaat men geestigheid, scherpzinnigheid, vindingrijkheid.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 55:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 56:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verstand
onverstand

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c