ondergaan

als woordenboektrefwoord:

ondergaan:
(ging onder, ondergegaan), naar beneden gaan, zinken, verdwijnen : de zon ging onder ; te niet gaan.
ondergaan:
(onderging, ondergaan), lijden, doorstaan, ondervinden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondergaan (ww) :
doorstaan, dulden, lijden, ondervinden, verdragen, verduren
ondergaan (ww) :
ervaren, gevoelen, gewaarworden, meemaken
ondergaan (ww) :
bezwijken, omlaaggaan, te gronde gaan, verdwijnen, zinken

als synoniem van een ander trefwoord:

meemaken (ww) :
beleven, doorleven, doormaken, doorstaan, ervaren, gevoelen, gewaarworden, lijden, ondergaan, ondervinden, ontmoeten, proeven, smaken, voorhebben, zien
doorstaan (ww) :
doorkomen, doorleven, doormaken, dulden, lijden, meemaken, ondergaan, ondervinden, overleven, trotseren, uithouden, uitstaan, verdragen, verduren
lijden (ww) :
doorstaan, dulden, gedogen, mogen, ondergaan, ondervinden, toelaten, toestaan, tolereren, uithouden, uitstaan, verdragen, verduren, vergunnen
ervaren (ww) :
aanvoelen, beleven, doorleven, gevoelen, gewaarworden, lijden, meemaken, merken, ondergaan, ondervinden, ontmoeten, proeven, voelen, zien
beleven (ww) :
bijwonen, doorleven, doormaken, ervaren, gevoelen, gewaarworden, lijden, meemaken, ondergaan, ondervinden, ontmoeten
gevoelen (ww) :
beleven, beseffen, ervaren, gewaarworden, lijden, merken, ondergaan, ondervinden, ontmoeten, voelen
incasseren (ww) :
dragen, dulden, harden, ondergaan, slikken, trotseren, velen, verdragen, verduren, zich getroosten
ondervinden (ww) :
beleven, doorleven, ervaren, gevoelen, gewaarworden, leren, lijden, meemaken, ondergaan, opsteken
dulden (ww) :
doorstaan, dragen, lijden, nemen, ondergaan, tolereren, uithouden, uitstaan, verdragen, verduren
bezwijken (ww) :
ineenzakken, mislukken, neervallen, neerzinken, ondergaan, sterven, succumberen, te pletter vallen, zwichten
zinken (ww) :
afzinken, kelderen, ondergaan

woordverbanden van ‘ondergaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afleggen, ondergaan

Ten opzichte der zaak zelve bestaat tusschen beide uitdrukkingen geen verschil. Bij het eerste echter wordt de examinandus als handelende gedacht, bij het laatste meer passief, als onderzocht wordend. Hij heeft zijn examen als onderwijzer afgelegd. Wie bij den grooten man kwam, moest meestal eerst een examen ondergaan.

Het een of andere kwaad ondervinden, waartegen men zich niet verzet. Lijden drukt dit denkbeeld in het algemeen uit. Doorstaan is lijden ten einde toe; hierbij heeft men tevens het oog op de krachtsinspanning van den lijder in verhouding tot het kwaad, dat geleden wordt. Hij kon die operatie niet doorstaan, zijne krachten konden het niet uithouden. In de meeste gevallen wordt er het niet bezwijken onder het leed of het kwaad door uitgedrukt. Het eene schip leed schipbreuk, het andere doorstond den storm. Dragen is aanhoudend lijden van iets, dat meer drukt dan dat het pijn veroorzaakt, en wat niet te veranderen is; verdragen heeft de bijgedachte van dit vrijwillig te doen. Socrates verdroeg de grenzenlooze ondankbaarheid zijner medeburgers met de kalmte van den wijsgeer. Met gelatenheid iets verdragen is dulden; hierbij denkt men echter aan eenigen tegenzin, hetgeen bij verdragen niet zoo zeer het geval is. Dikwijls wordt door dulden uitgedrukt het begrip van iets onverdiend lijden. Ondergaan wordt alleen gezegd van het zich onderwerpen aan de eene of andere daad, die ons onaangenaam is, het ziet niet op zielelijden. Men ondergaat eene operatie en lijdt de pijn. Uitstaan is het met wilskracht dulden van iets onaangenaams of pijnlijks, dat aanhoudt, terwijl verduren meer het zich lijdelijk onderwerpen te kennen geeft Uithouden is iets onaangenaams of lastigs tot het einde verduren.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 100:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c