waarderen

als woordenboektrefwoord:

waarderen:
(gewaardeerd), naar waarde schatten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

waarderen (ww) :
respecteren, bewonderen, achten, op prijs stellen, aanslaan, aanbidden, eerbiedigen, appreciëren, hoogachten, hoogschatten, valoriseren
waarderen (ww) :
ramen, schatten, inschatten, taxeren, evalueren, begroten

als synoniem van een ander trefwoord:

bewonderen (ww) :
respecteren, opkijken tegen, opkijken naar, waarderen, aanbidden, weglopen met, vereren, ontzag hebben, verafgoden, opzien naar, adoreren, dwepen met, vergoddelijken, hoogschatten
voelen (ww) :
ervaren, merken, begrijpen, bespeuren, ondervinden, waarderen, aanvoelen, beseffen, gewaarworden, invoelen, gevoelen
schatten (ww) :
koersen, ramen, waarderen, overzien, taxeren, mikken, evalueren, rooien, begroten, beramen, estimeren, censeren
respecteren (ww) :
bewonderen, waarderen, op prijs stellen, naar waarde schatten, ontzag hebben voor, appreciëren
ramen (ww) :
berekenen, koersen, waarderen, schatten, taxeren, mikken, gissen, rooien, begroten
appreciëren (ww) :
waarderen, op prijs stellen, schatten, naar waarde schatten, hoogschatten
evalueren (ww) :
toetsen, terugblikken, beoordelen, waarderen, doorlichten, nabespreken
taxeren (ww) :
afwegen, ramen, waarderen, schatten, inschatten, begroten
schatten (ww) :
beoordelen, waarderen, achten, aanslaan, appreciëren
achten (ww) :
respecteren, prijzen, waarderen, eren, hoogschatten
op prijs stellen (ww) :
dankbaar zijn voor, waarderen, appreciëren
hoogschatten (ww) :
waarderen, achten, appreciëren, hoogachten
aanslaan (ww) :
waarderen, schatten, inschatten, taxeren
censeren (ww) :
beoordelen, waarderen, achten, schatten
valoriseren (ww) :
waarderen, valideren, herwaarderen
prijzen (ww) :
waarderen, keuren, taxeren

woordverbanden van ‘waarderen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

achten, schatten, waarderen

Aan iemand of iets eene zekere waarde toekennen. Bij achten, dat van acht, opmerkzaamheid, oplettendheid komt, staat meer de belangstelling op den voorgrond, die men iemand of iets waardig keurt; bij schatten en waardeeren denkt men meer aan de waarde of den prijs, waarop men het in zijne gedachten stelt. Schatten en waardeeren zien meer op de stoffelijke waarde: maat, gewicht, prijs. Schatten is onbepaalder dan waardeeren. Beide woorden worden ook van personen gezegd. Schatten heeft dan de beteekenis van achten, is steeds van een bepalend woord vergezeld, en heeft over 't algemeen meer op de eene of andere eigenschap van den persoon betrekking, dan op den persoon zelf. Achten kan van een bijwoord van hoeveelheid vergezeld gaan. Iemand weinig achten, gering achten, hoog achten, doch achten zonder meer staat in beteekenis met hoogachten gelijk: een algemeen geacht man. Schatten en waardeeren verschillen in zoover van elkaar, dat schatten meer raadt naar de waarde, die iets heeft, waardeeren meer is de waarde bepalen, en van handelingen gebruikt, iets op den juisten prijs stellen. Een zeldzamen diamant zou men met meer juistheid onschatbaar dan onwaardeerbaar kunnen noemen, omdat zijne innerlijke waarde moeielijk is op te geven, en zijn prijs zich ten slotte regelt naar de som, die de liefhebbers bereid zijn er voor te besteden.

begroten, ramen, schatten, waarderen

Bij gissing bepalen. Ramen is onbepaalder dan begrooten. Men raamt uitgaven, wanneer men opgeeft, wat zij vermoedelijk kunnen, men begroot ze, wanneer men opgeeft, wat ze waarschijnlijk zullen bcloopen. Over schatten en waardeeren zie onder achten.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

achten, waarderen

De waarde van iemand of iets erkennen.

Waardeeren zegt men van alles, wat waarde voor ons heeft, wat men op prijs wil stellen; iemands moeite waardeeren; gij moogt dit mooie weer wel waardeeren. Achten doet men alleen menschen en wel om hun zedelijke waarde of maatschappelijke betrekking. Men waardeert een hond om zijn waakzaamheid; men acht hem niet.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 86:

achten, schatten, waarderen

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 247:

begroten, ramen, schatten, waarderen

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 268:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

waarderen
miskennen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c