prijzen

als woordenboektrefwoord:

prijzen:
(geprezen), loven, roemen.
prijzen:
(prijsde, geprijsd), (koopwaren) van een prijs voorzien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

prijzen (ww) :
zegenen, danken, achten, verheerlijken, verheffen, loven, roemen, lauweren, bewieroken, grootmaken
prijzen (ww) :
complimenteren, vleien, coifferen
prijzen (ww) :
waarderen, keuren, taxeren

als synoniem van een ander trefwoord:

vleien (ww) :
prijzen, likken, slijmen, paaien, vergulden, stroopsmeren, coifferen, zolen likken, strooplikken, pluimstrijken, mooipraten, hielenlikken, flemen
loven (ww) :
zegenen, prijzen, danken, ophemelen, verheerlijken, eren, roemen, bewieroken, de lof zingen van, preconiseren
verheerlijken (ww) :
prijzen, ophemelen, verheffen, loven, roemen, grootmaken, glorificeren, exalteren
achten (ww) :
respecteren, prijzen, waarderen, eren, hoogschatten
verheffen (ww) :
prijzen, ophemelen, verheerlijken
coifferen (ww) :
prijzen, vleien, opkammen
danken (ww) :
prijzen, bedanken
complimenteren (ww) :
prijzen, loven
zegenen (ww) :
prijzen, loven
lauweren (ww) :
prijzen, eren

woordverbanden van ‘prijzen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

loven, prijzen, roemen

Iets of iemand verheffen; iemand verheerlijken. Prijzen is de algemeene uitdrukking voor iemand verheffen door zijne waarde in eenig opzicht te vermelden. Loven, dat verhevener is dan prijzen, wordt genoegzaam enkel ten aanzien der godheid gebezigd. Loof den Heer, mijne ziel! Alles is vatbaar om geprezen te worden, zoolang men er eene enkele goede hoedanigheid in weet op te merken of er aan weet toe te kennen. Prijzen kan geschieden in de tegenwoordigheid van den of van het geprezene; roemen sluit die tegenwoordigheid uit. Men zegt: iemand in zijn aangezicht prijzen, niet in zijn aangezicht roemen. Zijne bekwaamheden werden algemeen geroemd.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

De voortreffelijke eigenschappen van iets of iemand opnoemen.

Prijzen zegt, dat dit in woorden geschiedt en als gevolg van groote tevredenheid: hij prijst zijn knecht altijd. Aanprijzen heeft het bijdenkbeeld, dat. men den hoorder gunstig wil stemmen om hem tot koopen of aannemen aan te sporen. Zijn waren aanprijzen.

Aanbevelen heeft de bijgedachte, dat men voor ds aanbeveling zich op eigen ondervinding of inzicht mag beroepen, en zich eenigszins borg stelt: Een onderwijzer aanbevelen. Een plan aanbevelen

(In de uitdrukking: Prijs den Heer! is prijzen meer: lofzingen; en aanbevelen kan ook beteekenen: iemands gunst of zorgen inroepen: Ik beveel mijn zoon in uw hoede aan.)

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 343:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 378:

loven, prijzen, roemen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

prijzen
afkraken

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c