prijzen

als woordenboektrefwoord:

prijzen:
(geprezen), loven, roemen.
prijzen:
(prijsde, geprijsd), (koopwaren) van een prijs voorzien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

prijzen (ww):
achten, bewieroken, danken, grootmaken, lauweren, loven, roemen, verheerlijken, verheffen, zegenen
prijzen (ww):
coifferen, complimenteren, vleien
prijzen (ww):
keuren, taxeren, waarderen

als synoniem van een ander trefwoord:

vleien (ww) :
coifferen, flemen, hielenlikken, likken, mooipraten, paaien, pluimstrijken, prijzen, slijmen, strooplikken, stroopsmeren, vergulden, zolen likken
loven (ww) :
bewieroken, danken, de lof zingen van, eren, ophemelen, preconiseren, prijzen, roemen, verheerlijken, zegenen
verheerlijken (ww) :
exalteren, glorificeren, grootmaken, loven, ophemelen, prijzen, roemen, verheffen
achten (ww) :
eren, hoogschatten, prijzen, respecteren, waarderen
verheffen (ww) :
ophemelen, prijzen, verheerlijken
coifferen (ww) :
opkammen, prijzen, vleien
danken (ww) :
bedanken, prijzen
complimenteren (ww) :
loven, prijzen
zegenen (ww) :
loven, prijzen
lauweren (ww) :
eren, prijzen

woordverbanden van ‘prijzen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
loven, prijzen, roemen

Loven — prijzen — roemen. Iets of iemand verheffen; iemand verheerlijken. Prijzen is de algemeene uitdrukking voor iemand verheffen door zijne waarde in eenig opzicht te vermelden. Loven, dat verhevener is dan prijzen, wordt genoegzaam enkel ten aanzien der godheid gebezigd. Loof den Heer, mijne ziel! Alles is vatbaar om geprezen te worden, zoolang men er eene enkele goede hoedanigheid in weet op te merken of er aan weet toe te kennen. Prijzen kan geschieden in de tegenwoordigheid van den of van het geprezene; roemen sluit die tegenwoordigheid uit. Men zegt: iemand in zijn aangezicht prijzen, niet in zijn aangezicht roemen. Zijne bekwaamheden werden algemeen geroemd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
aanprijzen, prijzen, aanbevelen

211. Aanprijzen — prijzen — aanbevelen.

De voortreffelijke eigenschappen van iets of iemand opnoemen.

Prijzen zegt, dat dit in woorden geschiedt en als gevolg van groote tevredenheid: hij prijst zijn knecht altijd. Aanprijzen heeft het bijdenkbeeld, dat. men den hoorder gunstig wil stemmen om hem tot koopen of aannemen aan te sporen. Zijn waren aanprijzen.

Aanbevelen heeft de bijgedachte, dat men voor ds aanbeveling zich op eigen ondervinding of inzicht mag beroepen, en zich eenigszins borg stelt: Een onderwijzer aanbevelen. Een plan aanbevelen

(In de uitdrukking: Prijs den Heer! is prijzen meer: lofzingen; en aanbevelen kan ook beteekenen: iemands gunst of zorgen inroepen: Ik beveel mijn zoon in uw hoede aan.)

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
hoogachten, ontzien, eren, prijzen, loven, roemen, verheffen, verheerlijken, toejuichen, bewonderen

HOOGACHTEN, ONTZIEN, EEREN, PRIJZEN, LOVEN, ROEMEN, VERHEFFEN, VERHEERLIJKEN, TOEJUICHEN, BEWONDEREN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 343.

in hedendaagse spelling:
loven, prijzen, roemen

LOVEN, PRIJZEN, ROEMEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 378.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

prijzen
afkraken

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c