rekenen

als woordenboektrefwoord:

rekenen:
(gerekend), met cijfers werken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rekenen (ww) :
rekening houden, vertrouwen, verwachten
rekenen (ww) :
aannemen, veronderstellen
rekenen (ww) :
berekenen, ramen, schatten
rekenen (ww) :
achten, beschouwen
rekenen (ww) :
cijferen, tellen
rekenen (ww) :
calculeren

als synoniem van een ander trefwoord:

vertrouwen (ww) :
accrediteren, afgaan op, betrouwen, bouwen, ervan uitgaan, geloven, hopen, rekenen, steunen op, zich verlaten op
achten (ww) :
aanmerken als, beschouwen, denken, geloven, menen, oordelen, rekenen, vinden, wanen
berekenen (ww) :
becijferen, calculeren, ramen, rekenen, tellen, uitcijferen, uitrekenen
steunen (ww) :
afgaan, bouwen, rekenen, varen, vertrouwen, zich verlaten
in rekening brengen (ww) :
aanrekenen, berekenen, factureren, rekenen, schrijven
bouwen (ww) :
rekenen, steunen, vertrouwen, zich verlaten
aanzien voor (ww) :
achten, beschouwen, houden voor, rekenen
tellen (ww) :
laten gelden, meetellen, rekenen
aanmerken (ww) :
beschouwen, rekenen, zien
keuren (ww) :
achten, rekenen, vinden
speculeren (ww) :
bouwen, gokken, rekenen

woordverbanden van ‘rekenen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iets met meer of minder zekerheid voor waar houden. Denken, dat soms in dezen zin gebruikt wordt, drukt dit begrip het sterkst uit, en sluit nagenoeg iederen twijfel bij den persoon buiten. Ik wist het wel niet zeker, maar ik dacht toch dat, het waar was. Bij achten en rekenen kan eenige twijfel bestaan, meenen en nog sterker vermoeden geven zulks uitdrukkelijk te kennen. Vermoeden geeft te kennen dat men gist zonder resultaat, meenen dat men eene onzekere gedachte uitspreekt. Ik acht het raadzaam u den weg te wijzen. Hij rekende mij onbekwaam. Wij konden niet vermoeden wat de reden zijner stijfheid was. Gelooven, in tegenoverstelling met weten, is synoniem met meenen, doch het kan ook beteekenen vast voor waar houden, maar dan alleen op het getuigenis van een ander, in wien men vertrouwen stelt: Geloof niet al wat men vertelt; terwijl men meenen gebruikt als het denkbeeld bij den persoon zelf ontstaan is: Meen niet dat gij alles weet. Wanen duidt altijd een valsch oordeel aan, dat aan hem, die het woord bezigt, als zoodanig bekend is. Men waande Napoleon op Elba onschadelijk te hebben gemaakt. Vermeenen wordt gebruikt als men op bescheiden wijze zijne meening wil uitdrukken: Ik vermeen dat het zoo behoort.

cijferen, rekenen

Cijferen is rekenen met getalmerken; het geschiedt dus altijd op de lei, op papier, enz. Rekenen kan ook uit het hoofd geschieden.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 268:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 429:

cijferen, rekenen

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 130:

rekenen, tellen

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c