zich verlaten op

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vertrouwen (ww) :
accrediteren, afgaan op, betrouwen, bouwen, ervan uitgaan, geloven, hopen, rekenen, steunen op, zich verlaten op

woordverbanden van ‘zich verlaten op’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bouwen op, rekenen op, zich verlaten op, vertrouwen op

Bouwen (op) — rekenen (op) — verlaten (zich .... op) — vertrouwen (op). Op iets of iemand vertrouwen — het er voor houden, dat die zaak goed is, of die persoon zoo jegens ons gezind is, dat wij op grond daarvan met gerustheid kunnen ondernemen, wat wij ons voorgenomen hebben. Nog sterker wordt dit uitgedrukt door op iets of iemand bouwen, eigenlijk iemand voor zoo soliede houden, dat hij als 't ware de grondslag kan zijn, waarop een gebouw wordt opgetrokken. Op iets of iemand rekenen geeft te kennen, dat wij bij de volvoering onzer voornemens medewerking verwachten; dit wordt nog sterker aangeduid door zich op iets of iemand verlaten. De beteekenis dezer woorden blijke verder uit den volgenden zin: Toen Miltiades het waagstuk ondernam de Perzische overmacht hij Marathon aan te grijpen, vertrouwde hij op de rechtvaardigheid der door hem verdedigde zaak, rekende hij op de verwarring, welke die onverhoedsche aanval in de vijandelijke gelederen zou veroorzaken, verliet hij zich op zijn veldheerstalent en op de kennis van de zwakke zijde der Oostersche legers, die hij als generaal van Darius had opgedaan, en bouwde hij bovenal op de vaderlandsliefde en de dapperheid zijner soldaten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bouwen op, vertrouwen op, zich verlaten op

OP IETS BOUWEN, OP IETS VERTROUWEN, ZICH OP IETS VERLATEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 401.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c