rooien

als woordenboektrefwoord:

rooien:
(gerooid), mikken op iets; in de lijn zetten; ontwortelen ; uitgraven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rooien (ww):
kappen, roden, uitdoen, uithalen
rooien (ww):
klaarspelen, redden, rondkomen
rooien (ww):
ramen, schatten
rooien (ww):
uitgraven

als synoniem van een ander trefwoord:

halen (ww) :
behalen, bemachtigen, bereiken, bolwerken, erin slagen, klaarspelen, klaren, komen aan, komen tot, krijgen, lappen, presteren, rooien, scoren, verkrijgen, versieren, verwerven, voor elkaar krijgen
uithalen (ww) :
afhalen, afrukken, benemen, lostrekken, ontrukken, rooien, trekken, uitnemen, uitrukken, uittrekken, weghalen, wieden
schatten (ww) :
begroten, beramen, censeren, estimeren, evalueren, koersen, mikken, overzien, ramen, rooien, taxeren, waarderen
klaarspelen (ww) :
bolwerken, fiksen, gelukken, lappen, loskrijgen, lukken, rooien, slagen, terechtbrengen, voor elkaar krijgen
ramen (ww) :
begroten, berekenen, gissen, koersen, mikken, rooien, schatten, taxeren, waarderen
kappen (ww) :
afhakken, hakken, rooien, toppen
uitroeien (ww) :
rooien, uitgraven

woordverbanden van ‘rooien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
delven, graven, opdelven, rooien, spitten, uitroeien

Delven — graven — opdelven — rooien — spitten — uitroeien. In den grond werken. Delven en graven geschieden met het oogmerk om een kuil, een graf te maken, ten einde daarin iets te bergen of daaruit iets te voorschijn te brengen. Een graf delven, eene sloot graven, een kuil voor een ander graven. Beide woorden kunnen ook worden gebruikt om het uit den grond te voorschijn brengen van iets op zich zelf aan te duiden, z. a. goud delven, goud graven. Rooien ziet hoofdzakelijk op het losmaken en verwijderen van iets, dat in den grond wortelt. Boomen, aardappelen rooien. Spitten is het omwoelen van den bovengrond, met het doel om hom los en daardoor voor de bezaaiing of beplanting geschikt te maken. Daar delven sterker is dan graven, wordt opdelven bij voorkeur gebezigd ten aanzien van voorwerpen, die uit eene groote diepte te voorschijn worden gebracht. Sedert het laatst der vorige eeuw is men bezig Herculanum en Pompeji weer op te delven. Figuurlijk wordt opdelven gebezigd van het instellen van een moeielijk onderzoek. Laat ons trachten uit deze tegenstrijdige getuigenissen de waarheid zoo goed mogelijk op te delven. Van roeien = rooien is uitroeien gevormd, dat de beteekenis heeft van geheel wegnemen of verdelgen. Het kwaad met wortel en tak uitroeien.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
delven, graven, rooien, spitten

DELVEN, GRAVEN, ROOIJEN, SPITTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 37.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

rooien
planten, poten
zie ook:
rooi

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.0147 nc