rooien

als woordenboektrefwoord:

rooien:
(gerooid), mikken op iets; in de lijn zetten; ontwortelen ; uitgraven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rooien (ww) :
uithalen, kappen, uitdoen, roden
rooien (ww) :
rondkomen, redden, klaarspelen
rooien (ww) :
ramen, schatten
rooien (ww) :
uitgraven

als synoniem van een ander trefwoord:

halen (ww) :
behalen, presteren, verkrijgen, komen aan, bereiken, verwerven, versieren, voor elkaar krijgen, krijgen, bemachtigen, lappen, komen tot, scoren, klaarspelen, rooien, klaren, bolwerken, erin slagen
uithalen (ww) :
trekken, afhalen, weghalen, uitnemen, uittrekken, uitrukken, rooien, wieden, afrukken, benemen, ontrukken, lostrekken
schatten (ww) :
koersen, ramen, waarderen, overzien, taxeren, mikken, evalueren, rooien, begroten, beramen, estimeren, censeren
klaarspelen (ww) :
lukken, slagen, voor elkaar krijgen, lappen, rooien, bolwerken, fiksen, loskrijgen, gelukken, terechtbrengen
ramen (ww) :
berekenen, koersen, waarderen, schatten, taxeren, mikken, gissen, rooien, begroten
kappen (ww) :
hakken, rooien, afhakken, toppen
uitroeien (ww) :
uitgraven, rooien

woordverbanden van ‘rooien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

In den grond werken. Delven en graven geschieden met het oogmerk om een kuil, een graf te maken, ten einde daarin iets te bergen of daaruit iets te voorschijn te brengen. Een graf delven, eene sloot graven, een kuil voor een ander graven. Beide woorden kunnen ook worden gebruikt om het uit den grond te voorschijn brengen van iets op zich zelf aan te duiden, z. a. goud delven, goud graven. Rooien ziet hoofdzakelijk op het losmaken en verwijderen van iets, dat in den grond wortelt. Boomen, aardappelen rooien. Spitten is het omwoelen van den bovengrond, met het doel om hom los en daardoor voor de bezaaiing of beplanting geschikt te maken. Daar delven sterker is dan graven, wordt opdelven bij voorkeur gebezigd ten aanzien van voorwerpen, die uit eene groote diepte te voorschijn worden gebracht. Sedert het laatst der vorige eeuw is men bezig Herculanum en Pompeji weer op te delven. Figuurlijk wordt opdelven gebezigd van het instellen van een moeielijk onderzoek. Laat ons trachten uit deze tegenstrijdige getuigenissen de waarheid zoo goed mogelijk op te delven. Van roeien = rooien is uitroeien gevormd, dat de beteekenis heeft van geheel wegnemen of verdelgen. Het kwaad met wortel en tak uitroeien.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 37:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

rooien
planten, poten

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c