bespeuren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bespeuren (ww):
bemerken, betrappen, gewaarworden, merken, ontdekken, ontwaren, proeven, voelen, waarnemen

als synoniem van een ander trefwoord:

ontdekken (ww) :
aantreffen, achterhalen, bemerken, bespeuren, blootleggen, detecteren, gewaarworden, in het oog krijgen, merken, onderscheiden, ondervinden, opduikelen, opspeuren, opsporen, opsteken, te weten komen, tot de ontdekking komen, uitpluizen, uitvinden, vinden
waarnemen (ww) :
appercipiëren, bekijken, bemerken, bespeuren, bezien, constateren, gadeslaan, gewaarworden, horen, kijken naar, merken, observeren, onderscheiden, opmerken, opvangen, percipiëren, registreren, signaleren, vernemen, zien
bemerken (ww) :
acht slaan op, bespeuren, erg hebben in, gewaarworden, inzien, merken, ontdekken, ontwaren, opmerken, oppikken, signaleren, waarnemen, zien
opmerken (ww) :
aanschouwen, acht slaan op, bemerken, bespeuren, gewaarworden, in het oog krijgen, merken, notitie nemen van, oppikken, waarnemen, zien
detecteren (ww) :
achterhalen, bespeuren, blootleggen, ontdekken, opspeuren, opsporen, opvangen, tegenkomen, tot de ontdekking komen, vinden, waarnemen
inzien (ww) :
begrijpen, beseffen, bespeuren, doorhebben, erkennen, onderkennen, snappen, vatten, verstaan, weten, zich realiseren, zien
voelen (ww) :
aanvoelen, begrijpen, beseffen, bespeuren, ervaren, gevoelen, gewaarworden, invoelen, merken, ondervinden, waarderen
gewaarworden (ww) :
bemerken, bespeuren, ervaren, gevoelen, merken, onderscheiden, ondervinden, ontdekken, ontwaren, voelen, waarnemen
merken (ww) :
bemerken, bespeuren, ervaren, gewaarworden, ontdekken, opmerken, voelen, waarnemen
onderscheiden (ww) :
bespeuren, gewaarworden, herkennen, ontdekken, ontwaren, uitmaken, waarnemen, zien
ontwaren (ww) :
bemerken, bespeuren, gewaarworden, onderscheiden, spotten, zien
ruiken (ww) :
bespeuren, gewaarworden, lucht krijgen van
gewaarworden (ww) :
bespeuren, onderscheiden, ontwaren, zien
bekennen (ww) :
bemerken, bespeuren, zien
proeven (ww) :
bespeuren

woordverbanden van ‘bespeuren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bemerken, bespeuren, gewaarworden, merken, ontdekken, ontwaren, opmerken, waarnemen

Bemerken — bespeuren — gewaar worden — merken — ontdekken — ontwaren — opmerken — waarnemen. De bewustheid van iets erlangen. Merken is uit bepaalde kenteekenen, die men ziet, tot het bewustzijn van iets komen. Bemerken en bespeuren, welke de beteekenis hebben van iets aan zijne merkteekenen of zijn nagelaten spoor onderkennen, onderstellen, dat er niet alleen een indruk ontvangen is, maar ook, dat er eenige inspanning van het verstand heeft plaats gegrepen; ontwaren daarentegen geeft enkel den indruk te kennen, dien men erlangt door gebruik te maken van zijn gezichtsvermogen. Een bedrog, dat men ontwaart, ligt meer open dan een bedrog, dat men bespeurt. Omgekeerd doorziet men dus een bedrog, dat men bespeurt, beter dan een bedrog, dat men ontwaart. Gewaar worden is het zich bewust worden van iets door middel zijner zintuigen, en sluit het begrip, dat er moeite voor moet gedaan worden om het te zien, of dat het met nauwkeurigheid geschiedt, geheel uit. Ontdekken slaat op het vinden en openbaar maken eener onbekende zaak. Opmerken verbindt met het begrip bespeuren dat van met aandacht en nauwkeurigheid zien, zoodat men de verschillende kenteekenen der zaak in zich opneemt. Verder kan het ook aanduiden, dat men het bemerkte om de eene of andere reden tot voorwerp eener bijzondere oplettendheid maakt (men behoort in gezelschap zoo niet alles op te merken). Waarnemen is acht geven op de indrukken van buiten, die in ons tot bewustzijn komen, en ze van elkander onderscheiden. Waarnemen, zegt Prof. Pierson, is het erlangen van zekerheid omtrent het bloot feitelijk bestaan eener volgorde, en wel zulk een erlangen als niet geheel aan de kontrole van anderen ontsnapt. Men zegt: ik neem waar, dat ik mij gebrand heb; maar niet, ik neem waar, dat ik hoofdpijn heb. Evenzoo neemt men niet zijne gezondheid maar wel haren vooruitgang waar; niet eene ziekte, maar wel dat zij verergert.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bemerken, bespeuren, gewaarworden, ontdekken, ontwaar worden, ontwaren, waarnemen

BEMERKEN, BESPEUREN, GEWAARWORDEN, ONTDEKKEN, ONTWAAR WORDEN, ONTWAREN, WAARNEMEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 289.

in hedendaagse spelling:
besluiten, afleiden, waarnemen, gewaarworden, bespeuren, bevroeden, bemerken, ontdekken

BESLUITEN, AFLEIDEN, WAARNEMEN, GEWAARWORDEN, BESPEUREN, BEVROEDEN, BEMERKEN, ONTDEKKEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 238.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0026 c