erkennen

als woordenboektrefwoord:

erkennen:
(erkend), belijden; dankbaar zijn voor.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

erkennen (ww) :
bekennen, inzien, toegeven, uitkomen voor, accepteren, aanvaarden, onderkennen
erkennen (ww) :
verifiëren, autoriseren

als synoniem van een ander trefwoord:

inzien (ww) :
erkennen, weten, verstaan, begrijpen, zien, bespeuren, snappen, beseffen, vatten, doorhebben, onderkennen, zich realiseren
aanvaarden (ww) :
pikken, erkennen, aannemen, slikken, nemen, berusten, geloven, accepteren, vreten, zich schikken in
onderschrijven (ww) :
erkennen, goedkeuren, instemmen met, goedvinden, accorderen, fiatteren
eerbiedigen (ww) :
erkennen, respecteren, sparen, gehoorzamen, ontzien, naleven
accepteren (ww) :
erkennen, aannemen, aanvaarden, omarmen, inwilligen
huldigen (ww) :
erkennen, aanhangen, toegedaan zijn, vooropstellen
uitkomen (ww) :
bekennen, erkennen, toegeven, uitkomen voor
bekennen (ww) :
erkennen, opbiechten, toegeven, belijden
herkennen (ww) :
erkennen, toegeven, onderkennen
toegeven (ww) :
bekennen, erkennen, onderkennen
honoreren (ww) :
erkennen, inwilligen
verifiëren (ww) :
erkennen, waarmerken
onderkennen (ww) :
erkennen, toegeven
autoriseren (ww) :
erkennen

woordverbanden van ‘erkennen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Een ding door middel van zijne kenteekenen van andere dingen onderscheiden. Kennen is iets met de zintuigen waarnemen, en het in het geheugen bewaren. Erkennen sluit in de meeste gevallen kennen in, met de bijgedachte dat men voor zijne kennis openlijk uitkomt. Ik ken hem als mijn weldoener, en ik zal hem altijd als zoodanig erkennen. Het is in deze beteekenis hetzelfde als bekennen, verklaren, betuigen. Erken uwe schuld. Erkent gij mij voor uw leidsman? Verder: verklaren iets te kennen, en de juistheid of het recht van iets aan te nemen, iemands rechten, iemands macht erkennen. Herkennen is opnieuw kennen, zich bewust worden, als men iemand of iets in het gezicht krijgt, dat men hem of het te voren gezien of gekend heeft. Wij hadden elkander in jaren niet gezien, maar hij was zoo weinig veranderd, dat ik hem op het eerste gezicht herkende. Onderkennen is iets kennen of herkennen, wanneer het zich bevindt te midden van andere voorwerpen van dezelfde soort; derhalve de eene zaak van de andere onderscheiden. Ieder moet goed en kwaad kunnen onderkennen.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 260:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 157:

erkennen, kennen, herkennen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

erkennen
loochenen, miskennen, ontkennen, tegenspreken

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0246 c