omarmen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

omarmen (ww):
omhelzen, omstrengelen, pakken
omarmen (ww):
accepteren

als synoniem van een ander trefwoord:

omvatten (ww) :
insluiten, omarmen, omgeven, omhelzen, omklemmen, omknellen, omsingelen, omsluiten, omspannen, omstrengelen, omvademen
omstrengelen (ww) :
omarmen, omhelzen, omklemmen, omknellen, omvatten, omwinden
accepteren (ww) :
aannemen, aanvaarden, erkennen, inwilligen, omarmen
omhelzen (ww) :
in de armen drukken, omarmen, pakken
pakken (ww) :
omarmen, omhelzen

woordverbanden van ‘omarmen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
omarmen, omhelzen, omvangen, omvatten

Omarmen — omhelzen — omvangen — omvatten. Omvatten, evenals omvangen, is iemand met hand of armen het lichaam of een deel ervan omsluiten; omvatten en omvangen veronderstellen niet altijd, zooals omarmen en omhelzen, dat de omsluiting het teeken is van liefde of gehechtheid; wanneer zij deze bijgedachte hebben, bezigt men ze meer voor het omsluiten van andere lichaamsdeelen dan bepaald van den hals. Iemands knieën omvatten. Jezus omving het kindeken met zijne armen. (Marc. 9 : 36). Omhelzen onderstelt bepaaldelijk het omvatten van iemands hals: omarmen, d. i. met de armen omvangen, kan men ook het middel of de knieën van een persoon, ja zelfs een levenloos voorwerp. Figuurlijk wordt omhelzen in veel ruimeren zin genomen dan omarmen. Een godsdienst, een gevoelen, eene gelegenheid, een middel, deugden en ondeugden, goede en kwade gewoonten omhelzen.

De zeeën werpen 't strand, dat haar verlangend zoekt te omarmen,
Verliefde kussen toe.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c