betrappen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

betrappen (ww):
attraperen, opdoen, pakken, snappen, vatten, verrassen

als synoniem van een ander trefwoord:

bespeuren (ww) :
bemerken, betrappen, gewaarworden, merken, ontdekken, ontwaren, proeven, voelen, waarnemen
pakken (ww) :
aanhouden, arresteren, betrappen, gevangennemen, inrekenen, snappen, vangen
klissen (ww) :
aanhouden, betrappen, gevangennemen, vangen
snappen (ww) :
betrappen, grijpen, pakken, vangen
snappen (ww) :
betrappen, verrassen
verrassen (ww) :
betrappen, snappen

woordverbanden van ‘betrappen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
betrappen, verrassen, vangen, vatten

Betrappen — verrassen — vangen — vatten. Iemand, die iets kwaads gedaan heeft, in zijn macht krijgen. Betrappen is eigenlijk in de trappe of val loopen, en duidt dus een op listige wijze bemachtigen aan, op het oogenblik dat de daad gepleegd wordt. Verrassen geeft te kennen, dat men den kwaaddoener te vlug geweest is, zoodat hij niet heeft kunnen ontkomen. Vangen geeft te kennen, dat vóór het grijpen eenige poging om te ontkomen heeft plaats gehad, terwijl vatten de bloote daad van grijpen aanduidt. Eindelijk betrapte hij den dief. Wij hebben hem verrast; hij kon dus niet ontkennen. Ik ving den nachtelijken bezoeker nog net door hem bij een pand van zijne jas te grijpen. Door den dienaar der gerechtigheid is de booswicht gevat en in verzekerde bewaring gebracht.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
betrappen, vangen, vatten, verrassen

BETRAPPEN, VANGEN, VATTEN, VERRASSEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 328.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c