ontdekken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontdekken (ww) :
aantreffen, achterhalen, bemerken, bespeuren, blootleggen, detecteren, gewaarworden, in het oog krijgen, merken, onderscheiden, ondervinden, opduikelen, opspeuren, opsporen, opsteken, te weten komen, tot de ontdekking komen, uitpluizen, uitvinden, vinden
ontdekken (ww) :
bedenken, uitknobbelen, uitvinden, uitvissen, verzinnen

als synoniem van een ander trefwoord:

bedenken (ww) :
beramen, brouwen, concipiëren, construeren, fantaseren, fingeren, ontdekken, ontwerpen, plannen, smeden, uitbroeden, uitdenken, uitdokteren, uitkienen, uitknobbelen, uitstippelen, uitvinden, verdichten, verzinnen, vinden
bemerken (ww) :
acht slaan op, bespeuren, erg hebben in, gewaarworden, inzien, merken, ontdekken, ontwaren, opmerken, oppikken, signaleren, waarnemen, zien
detecteren (ww) :
achterhalen, bespeuren, blootleggen, ontdekken, opspeuren, opsporen, opvangen, tegenkomen, tot de ontdekking komen, vinden, waarnemen
vinden (ww) :
aanlopen tegen, aantreffen, bevinden, merken, ontdekken, ontmoeten, stuiten op, tegenkomen, terugvinden, treffen, vaststellen
gewaarworden (ww) :
bemerken, bespeuren, ervaren, gevoelen, merken, onderscheiden, ondervinden, ontdekken, ontwaren, voelen, waarnemen
bespeuren (ww) :
bemerken, betrappen, gewaarworden, merken, ontdekken, ontwaren, proeven, voelen, waarnemen
opsporen (ww) :
aan het licht brengen, constateren, ontdekken, op het spoor komen, vaststellen, vinden
merken (ww) :
bemerken, bespeuren, ervaren, gewaarworden, ontdekken, opmerken, voelen, waarnemen
onderscheiden (ww) :
bespeuren, gewaarworden, herkennen, ontdekken, ontwaren, uitmaken, waarnemen, zien
aantreffen (ww) :
aanlopen tegen, ontdekken, opdiepen, opduikelen, stuiten op, vinden
achterhalen (ww) :
blootleggen, ontdekken, opspeuren, opsporen, terugvinden, vinden

woordverbanden van ‘ontdekken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De bewustheid van iets erlangen. Merken is uit bepaalde kenteekenen, die men ziet, tot het bewustzijn van iets komen. Bemerken en bespeuren, welke de beteekenis hebben van iets aan zijne merkteekenen of zijn nagelaten spoor onderkennen, onderstellen, dat er niet alleen een indruk ontvangen is, maar ook, dat er eenige inspanning van het verstand heeft plaats gegrepen; ontwaren daarentegen geeft enkel den indruk te kennen, dien men erlangt door gebruik te maken van zijn gezichtsvermogen. Een bedrog, dat men ontwaart, ligt meer open dan een bedrog, dat men bespeurt. Omgekeerd doorziet men dus een bedrog, dat men bespeurt, beter dan een bedrog, dat men ontwaart. Gewaar worden is het zich bewust worden van iets door middel zijner zintuigen, en sluit het begrip, dat er moeite voor moet gedaan worden om het te zien, of dat het met nauwkeurigheid geschiedt, geheel uit. Ontdekken slaat op het vinden en openbaar maken eener onbekende zaak. Opmerken verbindt met het begrip bespeuren dat van met aandacht en nauwkeurigheid zien, zoodat men de verschillende kenteekenen der zaak in zich opneemt. Verder kan het ook aanduiden, dat men het bemerkte om de eene of andere reden tot voorwerp eener bijzondere oplettendheid maakt (men behoort in gezelschap zoo niet alles op te merken). Waarnemen is acht geven op de indrukken van buiten, die in ons tot bewustzijn komen, en ze van elkander onderscheiden. Waarnemen, zegt Prof. Pierson, is het erlangen van zekerheid omtrent het bloot feitelijk bestaan eener volgorde, en wel zulk een erlangen als niet geheel aan de kontrole van anderen ontsnapt. Men zegt: ik neem waar, dat ik mij gebrand heb; maar niet, ik neem waar, dat ik hoofdpijn heb. Evenzoo neemt men niet zijne gezondheid maar wel haren vooruitgang waar; niet eene ziekte, maar wel dat zij verergert.

ontdekken, uitvinden

Men ontdekt wat reeds aanwezig, maar niet bekend was. Men vindt uit, hetgeen eerst door de vinding van den menschelijken geest ontstaat. De ontdekking van de kracht van den stoom leidde tot de uitvinding der stoommachines. Men zegt dat de Chineezen lang voor de Europeanen de boekdrukkunst uitgevonden hebben, Columbus ontdekte Amerika.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

ontdekken, uitvinden

Van een onbekende zaak kennis krijgen.

Men ontdekt, wat reeds bestond, maar nog niet bekend was: Columbus ontdekte Amerika (letterlijk: het dek der onbekendheid, dat het land voor Europa verborg, wegnemen).

Uitvinden heeft betrekking op nieuwigheden, die aan het menschelijk vernuft te danken zijn en die te voren nog niet bekend waren. De uitvinding van de boekdrukkunst schijnt men thans weer met meer recht dan vroeger aan Laurens Janszoon Coster te mogen toeschrijven.

(De uitdrukking: „Ik zal den dader wel uitvinden", die men tegenwoordig in navolging van vreemde talen wel hoort, is dus beslist af te keuren; vooreerst bestaat de dader reeds, en 2°. wordt de dader niet door een gelukkige combinatie van het menschelijk vernuft te voorschijn gebracht, zooals uitvinden onderstelt.)

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 289:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 238:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 39:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 38:

ontdekken, uitvinden

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c