verzinnen

als woordenboektrefwoord:

verzinnen:
(verzonnen), uitdenken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verzinnen (ww) :
bedenken, bekokstoven, beramen, smeden, uitdenken, uitpiekeren
verzinnen (ww) :
fabuleren, fantaseren, fingeren, liegen, opdissen, verdichten

als synoniem van een ander trefwoord:

bedenken (ww) :
beramen, brouwen, concipiëren, construeren, fantaseren, fingeren, ontdekken, ontwerpen, plannen, smeden, uitbroeden, uitdenken, uitdokteren, uitkienen, uitknobbelen, uitstippelen, uitvinden, verdichten, verzinnen, vinden
beramen (ww) :
bedenken, brouwen, op touw zetten, opzetten, overdenken, overleggen, schatten, smeden, uitbroeden, uitdenken, verzinnen, voorbereiden, zinnen op
plannen (ww) :
bedenken, concipiëren, ontwerpen, ontwikkelen, projecteren, smeden, uitdenken, uitstippelen, verzinnen, vinden
fingeren (ww) :
doen alsof, simuleren, spelen, veinzen, verdichten, verzinnen, voorwenden
smeden (ww) :
bedenken, bekokstoven, beramen, brouwen, uitdenken, verzinnen, vormen
ontdekken (ww) :
bedenken, uitknobbelen, uitvinden, uitvissen, verzinnen
construeren (ww) :
bedenken, fantaseren, uitdenken, verdichten, verzinnen
fantaseren (ww) :
bedenken, fabuleren, verbeelden, verdichten, verzinnen
vinden (ww) :
bedenken, beramen, concipiëren, uitdenken, verzinnen
fingeren (ww) :
bedenken, fantaseren, simuleren, verzinnen
opdissen (ww) :
debiteren, uitkramen, vertellen, verzinnen
bekokstoven (ww) :
bedisselen, smeden, uitbroeden, verzinnen
uitvinden (ww) :
bedenken, uitdenken, uitzoeken, verzinnen
fabuleren (ww) :
fantaseren, verdichten, verzinnen
verdichten (ww) :
bedenken, fingeren, verzinnen
fabriceren (ww) :
verdichten, verzinnen

woordverbanden van ‘verzinnen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iets nieuws door denken voortbrengen. Bedenken drukt dit in het algemeen uit, en kan ook van zeer eenvoudige denkbeelden gezegd worden, bv. een naam bedenken. In uitdenken ligt het denkbeeld van eene opzettelijke inspanning van het denkvermogen, zoodat men het denkbeeld in alle deelen geordend en voltooid ter uitvoering kan overgeven. Hij heeft een nieuw middel uitgedacht om de menschen tot betaling te dwingen. Verzinnen ziet meer op het krijgen eener gelukkige ingeving door de werking van het vernuft of de phantasie. Vandaar dat verzinnen ook de bijbeteekenis heeft van verdichten, dat eigenlijk beteekent iets verzinnen, dat niet waar is. Ik zou je nog graag eene mooie geschiedenis vertellen, maar ik weet er heusch geen meer te verzinnen. Een verdicht feit, verhaal.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

uitdenken, verzinnen, verdichten

Iets nieuws bedenken.

Uitdenken wijst aan, dat men het gevondene uit verschillende reeds aanwezige gegevens opzettelijk bedacht heeft en er zich op heeft toegelegd een afgewerkt geheel te verkrijgen. Het heeft dus veel overeenkomst met uitvinden, maar dit laatste onderstelt, dat ook het bloote toeval den uitvinder kan helpen. De beweegkracht voor die machine is vernuftig uitgedacht (d.w.z., uit de voorhanden gegevens, n.l. de wetten van beweging, is deze nieuwe beweegkracht door denken gevonden).

Verzinnen onderstelt ook wel een inspannen van onze gedachten, maar het wijst er vooral op, dat de fantasie de hoofdrol vervult. Het kost mij veel moeite, allerlei voorbeelden te verzinnen. Soms duidt verzinnen aan, dat een of andere bewering, die men voor waarheid uitgeeft, geheel onwaar is. Dit bericht is van het begin tot het einde geheel verzonnen.

Verdichten wijst er met nadruk op, dat het verzon-nene als louter vrucht der verbeelding geen geloof verdient; men wil dus het verdichte niet als waarheid uitgeven, zooals bij verzinnen het geval is. De hoofdpersoon in dezen historischen roman is geheel verdicht.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 201:

uitdenken, verzinnen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c