overleggen

als woordenboektrefwoord:

overleggen:
(overlegde, overlegd), bepeinzen, overwegen.; beraadslagen.
overleggen:
(legde over, overgelegd), ter zijde leggen, besparen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overleggen (ww) :
opzij leggen
overleggen (ww) :
afstaan, deponeren, fourneren, inleveren, overdragen, overhandigen, ter hand stellen, tonen, voorleggen
overleggen (ww) :
afspreken, bediscussiëren, bepraten, beraadslagen, bespreken, bomen, concerteren, confereren, overleg plegen, parlementeren, ruggespraak houden, vergaderen
overleggen (ww) :
beramen, overdenken, overwegen, prakkiseren, wikken

als synoniem van een ander trefwoord:

overwegen (ww) :
afwegen, bedenken, bekijken, bepeinzen, beraden, beschouwen, bezien, bezinnen, considereren, herkauwen, in aanmerking nemen, in beraad nemen, met het idee spelen, mijmeren, nadenken, nadenken over, nagaan, overdenken, overleggen, overpeinzen, peinzen, reflecteren, wegen, wikken
bedenken (ww) :
denken aan, heroverwegen, in aanmerking nemen, in heroverweging nemen, in ogenschouw nemen, in overweging nemen, nadenken, nagaan, overdenken, overleggen, overwegen, peinzen
beramen (ww) :
bedenken, brouwen, op touw zetten, opzetten, overdenken, overleggen, schatten, smeden, uitbroeden, uitdenken, verzinnen, voorbereiden, zinnen op
overdenken (ww) :
bepeinzen, beschouwen, bezinnen, nadenken, overleggen, overwegen, wikken, wikken en wegen, zich beraden
beraadslagen (ww) :
confereren, delibereren, overleggen, raadplegen, spreken, vergaderen, zich beraden
afspreken (ww) :
accorderen, beredderen, beslissen, overeenkomen, overleggen, reguleren
confereren (ww) :
beraadslagen, delibereren, overleggen, vergaderen
bepraten (ww) :
bespreken, doorspreken, overleggen, praten over
delibereren (ww) :
beraadslagen, overleggen, overwegen, redeneren
overdragen (ww) :
doorgeven, doorsluizen, geven, leveren, overbrengen, overdoen, overgeven, overhandigen, overhevelen, overleggen, overleveren, oversturen, ter hand stellen, toevertrouwen, uitleveren, verplaatsen
tonen (ww) :
betuigen, demonstreren, etaleren, laten zien, overleggen, produceren, showen, tentoonspreiden, tentoonstellen, tevoorschijn halen, tevoorschijn toveren, uitstallen, vertonen, voorleggen
doorgeven (ww) :
doorsluizen, doorvertellen, laten rondgaan, melden, overbrengen, overdragen, overhandigen, overleggen, overleveren, ter hand stellen, toesteken, verdergeven
indienen (ww) :
aanbieden, aanvoeren, inbrengen, neerleggen, overleggen, overreiken, voordragen, voorleggen
produceren (ww) :
overleggen, tevoorschijn halen, tevoorschijn toveren, tonen, voor de dag komen met
deponeren (ww) :
afgeven, in bewaring geven, inleggen, opslaan, overleggen
voorleggen (ww) :
overleggen, overreiken, tonen
fourneren (ww) :
overleggen

woordverbanden van ‘overleggen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Denken is elke werkzaamheid van het verstand. Gaat deze gepaard met sterke inspanning en daaruit voortvloeiende afgetrokkenheid, dan noemt men het peinzen; zinnen, dat op zich zelf minder in gebruik is, veronderstelt bovendien inspanning om zich het gedachte levendig en duidelijk voor te stellen. Terwijl denken, peinzen en zinnen altijd door middel van een voorzetsel met hun voorwerp moeten verbonden worden, hebben overleggen, bepeinzen, bezinnen en overpeinzen een direct voorwerp. Bij overleggen, dat eigenlijk beteekent eene zaak van alle kanten beschouwen, heeft men een bepaald doel op het oog; overpeinzen ziet meer op de inspanning bij het overleggen; bezinnen is gelijk-beteekenend met bedenken en met overleggen. Bezin u eens goed; bezint eer gij begint; een onbezonnen plan. Bedenken (over zich bedenken zie bij beraden) is alles, wat voor een plan noodig is, in onzen geest in gereedheid brengen. Alles wel bedacht, zal ik er liever van afzien. (Zie voor bedenken ook uitdenken). Nadenken is door denken nader bij de waarheid of den grond van iets trachten te komen. Doordenken is aanhoudend, met alle mogelijke scherping van het verstand over iets denken; doordenken wordt gebruikt ten opzichte van eene zaak, die aanmerkelijke diepte heeft, die moeielijkheden oplevert; men zegt hiervan ook diep denken. Overdenken is eene zaak in haren ganschen omvang tot voorwerp van het denken maken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 81:

overleggen, overdenken

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 286:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c