melden

als woordenboektrefwoord:

melden:
(meldde, gemeld), berichten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

melden (ww) :
vertellen, opgeven, doorgeven, berichten, signaleren, verslaan, rapporteren, aanmelden, aangeven, seinen, verslag uitbrengen, rapport uitbrengen, vermelden, gewagen
melden (ww) :
aankondigen, verkondigen, publiceren, bekendmaken, afkondigen, proclameren, annonceren

als synoniem van een ander trefwoord:

vermelden (ww) :
vastleggen, opgeven, berichten, opnemen, aankondigen, verkondigen, verslaan, publiceren, melden, melding maken van, zeggen, rapporteren, beschrijven, uitspreken, noemen, vernoemen, declareren, aangeven, aanstippen, relateren, bekendmaken, afkondigen, meedelen, ter sprake brengen, proclameren, optekenen, reppen van, reppen over, annonceren, notifiëren, gewag maken van, notificeren, gewagen
berichten (ww) :
aankondigen, melden, rapporteren, kennis geven van, doen uitkomen, mededelen, verslag uitbrengen, verwittigen, relateren, meedelen, op de hoogte stellen van, op de hoogte brengen van
mededelen (ww) :
berichten, aankondigen, verkondigen, te kennen geven, melden, boodschappen, openbaren, communiceren, verwittigen, bekendmaken, afkondigen, meedelen, onderrichten, aanzeggen
doorgeven (ww) :
overleggen, melden, overdragen, overbrengen, overhandigen, doorvertellen, laten rondgaan, overleveren, ter hand stellen, toesteken, verdergeven, doorsluizen
aankondigen (ww) :
berichten, uitroepen, melden, omroepen, adverteren, inluiden, openbaren, mededelen, presenteren, verwittigen, bekendmaken, meedelen, aanzeggen, annonceren
rapporteren (ww) :
opgeven, berichten, verkondigen, verslaan, melden, verslag uitbrengen, rapport uitbrengen, vermelden, gewag maken, gewagen
opgeven (ww) :
inschrijven, melden, rapporteren, aanmelden, noemen, opnoemen, registreren, bekendmaken
vertellen (ww) :
inlichten, loslaten, melden, uiteenzetten, beschrijven, spreken, informeren
aankondigen (ww) :
melden, inluiden, voorspellen, voorafschaduwen, afschaduwen
aangeven (ww) :
inschrijven, melden, registreren, intekenen
aandienen (ww) :
aankondigen, melden
signaleren (ww) :
aanwijzen, melden

woordverbanden van ‘melden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iemand in kennis stellen van een feit. Iemand te kennen geven dat iets geschied is laat in het midden of dit door woorden of teekens geschiedt. Iemand er kennis van geven, of hem er -mee bekend maken, be-teekenen beide alleen: tot zijne kennis brengen, dat het feit volbracht is, zonder meer in bijzonderheden te treden. Dit is ook het geval met verwittigen; dit veronderstelt echter dat de persoon, tot wiens kennis iets gebracht wordt en voor wien het van belang is het te weten, onbekend met het feit is. Vermelden en melding maken van worden bij voorkeur gebezigd met betrekking tot nadere bijzonderheden, waarin de lezer of hoorder belangstelt, maar die toevallig of met opzet zijn verzwegen. Dat stond er niet bij vermeld. In berichten, mededeelen en melden ligt meer het denkbeeld van het geheele verloop der handeling tot iemands kennis brengen, terwijl men bij verhalen nog meer in bijzonderheden treedt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 306:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

melden
verzwijgen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c