berichten

als woordenboektrefwoord:

berichten:
(berichtte, bericht), kennisgeven, aankondigen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

berichten (ww) :
aankondigen, doen uitkomen, kennis geven van, mededelen, meedelen, melden, op de hoogte brengen van, op de hoogte stellen van, rapporteren, relateren, verslag uitbrengen, verwittigen

als synoniem van een ander trefwoord:

vermelden (ww) :
aangeven, aankondigen, aanstippen, afkondigen, annonceren, bekendmaken, berichten, beschrijven, declareren, gewag maken van, gewagen, meedelen, melden, melding maken van, noemen, notificeren, notifiëren, opgeven, opnemen, optekenen, relateren, ter sprake brengen, proclameren, publiceren, rapporteren, reppen over, reppen van, uitspreken, vastleggen, verkondigen, vernoemen, verslaan, zeggen
bekendmaken (ww) :
aankondigen, afkondigen, annonceren, berichten, declareren, laten doorschemeren, laten weten, mededelen, omroepen, openbaar maken, openbaren, publiceren, rapporteren, rondbazuinen, ruchtbaar maken, te kennen, ter kennis brengen, verkondigen
mededelen (ww) :
aankondigen, aanzeggen, afkondigen, bekendmaken, berichten, boodschappen, communiceren, meedelen, melden, onderrichten, openbaren, te kennen geven, verkondigen, verwittigen
melden (ww) :
aangeven, aanmelden, berichten, doorgeven, gewagen, opgeven, rapport uitbrengen, rapporteren, seinen, signaleren, vermelden, verslaan, verslag uitbrengen, vertellen
aankondigen (ww) :
aanzeggen, adverteren, annonceren, bekendmaken, berichten, inluiden, mededelen, meedelen, melden, omroepen, openbaren, presenteren, uitroepen, verwittigen
rapporteren (ww) :
berichten, gewag maken, gewagen, melden, opgeven, rapport uitbrengen, verkondigen, vermelden, verslaan, verslag uitbrengen
verwittigen (ww) :
aanzeggen, attenderen, berichten, informeren, inlichten, kennen, kennis geven, mededelen, meedelen, waarschuwen
meedelen (ww) :
aankondigen, bekendmaken, berichten, informeren, inlichten, laten weten, mededelen, verwittigen, voorlichten
communiceren (ww) :
berichten, mededelen, overbrengen
schrijven (ww) :
berichten, laten weten, meedelen

woordverbanden van ‘berichten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Bekendmaken, ter kennis brengen is de algemeene uitdrukking om iemand te doen weten, dat iets gebeurd is of geschieden zal. Aankondigen is mondeling of schriftelijk doen weten, dat iets gebeurd is of gebeuren zal, doch met de bijgedachte, dat de kennisgeving geschiedt bij monde van iemand, die wettelijk of rechtens hiertoe geroepen is. Er is daardoor iets formeels in gelegen. Er werd een gezant naar het Engelsche hof gezonden ten einde daar het huwelijk der prinses aan te kondigen. Aanzeggen veronderstelt eene mondelinge officieele kennisgeving. Iets in de courant aankondigen; daarentegen: iemands overlijden laten aanzeggen. Afkondigen wordt gezegd van eene officieele openbare bekendmaking. Het huwelijk werd afgekondigd. Het besluit werd afgekondigd. Het kan door openbare voorlezing of bekendmaking of door den druk geschieden. Berichten onderstelt, dat de mededeeling van een feit meer bijzonder voor een bepaalden persoon, tot wien het bericht komt, belangrijk of wetenswaard is: het kan per brief enz. geschieden. Iemand iets kond doen drukt hetzelfde uit, doch is als verouderde uitdrukking alleen in deftigen stijl in gebruik. Aanmelden is het berichten van de komst van iemand, die een onderhoud verlangt, of die een bezoek wenscht te brengen. Wilt ge mij bij uwen heer aanmelden.? Zich aanmelden voor eene betrekking is in persoon of schriftelijk te kennen geven, dat men dingt naar eene betrekking. Reflecteerenden moeten zich voor 1 Juli hij den secretaris aanmelden, in persoon of schriftelijk. Aandienen is iemands komst aankondigen op deftige wijze, b.v. bij een officieel persoon, of bij een deftig bezoek. Hij liet zich bij den minister aandienen. De heer van der Hoogen liet zich hij de familie aandienen.

Iemand in kennis stellen van een feit. Iemand te kennen geven dat iets geschied is laat in het midden of dit door woorden of teekens geschiedt. Iemand er kennis van geven, of hem er -mee bekend maken, be-teekenen beide alleen: tot zijne kennis brengen, dat het feit volbracht is, zonder meer in bijzonderheden te treden. Dit is ook het geval met verwittigen; dit veronderstelt echter dat de persoon, tot wiens kennis iets gebracht wordt en voor wien het van belang is het te weten, onbekend met het feit is. Vermelden en melding maken van worden bij voorkeur gebezigd met betrekking tot nadere bijzonderheden, waarin de lezer of hoorder belangstelt, maar die toevallig of met opzet zijn verzwegen. Dat stond er niet bij vermeld. In berichten, mededeelen en melden ligt meer het denkbeeld van het geheele verloop der handeling tot iemands kennis brengen, terwijl men bij verhalen nog meer in bijzonderheden treedt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 306:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 277:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

berichten
verzwijgen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c