aanzeggen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanzeggen (ww) :
aankondigen, mededelen, verwittigen, bekendmaken
aanzeggen (ww) :
gelasten

als synoniem van een ander trefwoord:

mededelen (ww) :
berichten, aankondigen, verkondigen, te kennen geven, melden, boodschappen, openbaren, communiceren, verwittigen, bekendmaken, afkondigen, meedelen, onderrichten, aanzeggen
aankondigen (ww) :
berichten, uitroepen, melden, omroepen, adverteren, inluiden, openbaren, mededelen, presenteren, verwittigen, bekendmaken, meedelen, aanzeggen, annonceren
verwittigen (ww) :
berichten, kennen, inlichten, waarschuwen, kennis geven, informeren, mededelen, attenderen, meedelen, aanzeggen
gelasten (ww) :
gebieden, belasten, opdracht geven, opleggen, opdragen, bevelen, verordenen, aanzeggen, ordonneren

woordverbanden van ‘aanzeggen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Bekendmaken, ter kennis brengen is de algemeene uitdrukking om iemand te doen weten, dat iets gebeurd is of geschieden zal. Aankondigen is mondeling of schriftelijk doen weten, dat iets gebeurd is of gebeuren zal, doch met de bijgedachte, dat de kennisgeving geschiedt bij monde van iemand, die wettelijk of rechtens hiertoe geroepen is. Er is daardoor iets formeels in gelegen. Er werd een gezant naar het Engelsche hof gezonden ten einde daar het huwelijk der prinses aan te kondigen. Aanzeggen veronderstelt eene mondelinge officieele kennisgeving. Iets in de courant aankondigen; daarentegen: iemands overlijden laten aanzeggen. Afkondigen wordt gezegd van eene officieele openbare bekendmaking. Het huwelijk werd afgekondigd. Het besluit werd afgekondigd. Het kan door openbare voorlezing of bekendmaking of door den druk geschieden. Berichten onderstelt, dat de mededeeling van een feit meer bijzonder voor een bepaalden persoon, tot wien het bericht komt, belangrijk of wetenswaard is: het kan per brief enz. geschieden. Iemand iets kond doen drukt hetzelfde uit, doch is als verouderde uitdrukking alleen in deftigen stijl in gebruik. Aanmelden is het berichten van de komst van iemand, die een onderhoud verlangt, of die een bezoek wenscht te brengen. Wilt ge mij bij uwen heer aanmelden.? Zich aanmelden voor eene betrekking is in persoon of schriftelijk te kennen geven, dat men dingt naar eene betrekking. Reflecteerenden moeten zich voor 1 Juli hij den secretaris aanmelden, in persoon of schriftelijk. Aandienen is iemands komst aankondigen op deftige wijze, b.v. bij een officieel persoon, of bij een deftig bezoek. Hij liet zich bij den minister aandienen. De heer van der Hoogen liet zich hij de familie aandienen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 31:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c