bekendmaken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bekendmaken (ww) :
berichten, aankondigen, verkondigen, laten weten, publiceren, te kennen, rapporteren, omroepen, openbaar maken, declareren, openbaren, mededelen, rondbazuinen, afkondigen, ter kennis brengen, annonceren, laten doorschemeren, ruchtbaar maken

als synoniem van een ander trefwoord:

vermelden (ww) :
vastleggen, opgeven, berichten, opnemen, aankondigen, verkondigen, verslaan, publiceren, melden, melding maken van, zeggen, rapporteren, beschrijven, uitspreken, noemen, vernoemen, declareren, aangeven, aanstippen, relateren, bekendmaken, afkondigen, meedelen, ter sprake brengen, proclameren, optekenen, reppen van, reppen over, annonceren, notifiëren, gewag maken van, notificeren, gewagen
uiten (ww) :
uitdrukken, verkondigen, bewijzen, uitstoten, zeggen, verwoorden, uitspreken, spreken, onder woorden brengen, manifesteren, ventileren, openbaren, tot uitdrukking brengen, vertolken, aangeven, betuigen, uitbrengen, uitslaan, opperen, bekendmaken, uitstorten, spuien, slaken, betonen, reveleren, aan de dag leggen, ruchtbaar maken
openbaren (ww) :
blootleggen, afspiegelen, verkondigen, verklaren, tonen, manifesteren, ontsluiten, verraden, mededelen, onthullen, uiten, uitbrengen, ontsluieren, bekendmaken, meedelen, reveleren, aan het licht brengen, veropenbaren, ruchtbaar maken
verklaren (ww) :
beweren, stellen, verzekeren, uiteenzetten, zeggen, uitspreken, getuigen, declareren, openbaren, aangeven, deponeren, betuigen, ontvouwen, bekendmaken, pretenderen, expliciteren, veropenbaren, uiteendoen, exponeren, attesteren
mededelen (ww) :
berichten, aankondigen, verkondigen, te kennen geven, melden, boodschappen, openbaren, communiceren, verwittigen, bekendmaken, afkondigen, meedelen, onderrichten, aanzeggen
aankondigen (ww) :
berichten, uitroepen, melden, omroepen, adverteren, inluiden, openbaren, mededelen, presenteren, verwittigen, bekendmaken, meedelen, aanzeggen, annonceren
onthullen (ww) :
blootleggen, openbaren, uitbrengen, ontsluieren, bekendmaken, ontraadselen, veropenbaren, aan het licht brengen
afkondigen (ww) :
uitroepen, verkondigen, openbaar maken, mededelen, uitvaardigen, afroepen, bekendmaken, proclameren, decreteren
meedelen (ww) :
berichten, aankondigen, inlichten, laten weten, voorlichten, informeren, mededelen, verwittigen, bekendmaken
uitbrengen (ww) :
vertellen, publiceren, verklappen, openbaar maken, uitgeven, onthullen, lanceren, bekendmaken
manifesteren (ww) :
tonen, openbaren, uiten, bekendmaken, reveleren, aan het licht brengen, ruchtbaar maken
melden (ww) :
aankondigen, verkondigen, publiceren, bekendmaken, afkondigen, proclameren, annonceren
opgeven (ww) :
inschrijven, melden, rapporteren, aanmelden, noemen, opnoemen, registreren, bekendmaken
publiceren (ww) :
aankondigen, bekendmaken, afkondigen, veropenbaren, notifiëren, notificeren
proclameren (ww) :
aankondigen, uitroepen, bekendmaken, afkondigen, annonceren, gewagen
verspreiden (ww) :
uitstralen, verkondigen, adverteren, uitdragen, bekendmaken
afroepen (ww) :
mededelen, uitvaardigen, aflezen, bekendmaken, afkondigen
aanzeggen (ww) :
aankondigen, mededelen, verwittigen, bekendmaken
uitvaardigen (ww) :
bekendmaken, afkondigen, decreteren
aanduiden (ww) :
aankondigen, bekendmaken

woordverbanden van ‘bekendmaken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Bekendmaken, ter kennis brengen is de algemeene uitdrukking om iemand te doen weten, dat iets gebeurd is of geschieden zal. Aankondigen is mondeling of schriftelijk doen weten, dat iets gebeurd is of gebeuren zal, doch met de bijgedachte, dat de kennisgeving geschiedt bij monde van iemand, die wettelijk of rechtens hiertoe geroepen is. Er is daardoor iets formeels in gelegen. Er werd een gezant naar het Engelsche hof gezonden ten einde daar het huwelijk der prinses aan te kondigen. Aanzeggen veronderstelt eene mondelinge officieele kennisgeving. Iets in de courant aankondigen; daarentegen: iemands overlijden laten aanzeggen. Afkondigen wordt gezegd van eene officieele openbare bekendmaking. Het huwelijk werd afgekondigd. Het besluit werd afgekondigd. Het kan door openbare voorlezing of bekendmaking of door den druk geschieden. Berichten onderstelt, dat de mededeeling van een feit meer bijzonder voor een bepaalden persoon, tot wien het bericht komt, belangrijk of wetenswaard is: het kan per brief enz. geschieden. Iemand iets kond doen drukt hetzelfde uit, doch is als verouderde uitdrukking alleen in deftigen stijl in gebruik. Aanmelden is het berichten van de komst van iemand, die een onderhoud verlangt, of die een bezoek wenscht te brengen. Wilt ge mij bij uwen heer aanmelden.? Zich aanmelden voor eene betrekking is in persoon of schriftelijk te kennen geven, dat men dingt naar eene betrekking. Reflecteerenden moeten zich voor 1 Juli hij den secretaris aanmelden, in persoon of schriftelijk. Aandienen is iemands komst aankondigen op deftige wijze, b.v. bij een officieel persoon, of bij een deftig bezoek. Hij liet zich bij den minister aandienen. De heer van der Hoogen liet zich hij de familie aandienen.

Iemand in kennis stellen van een feit. Iemand te kennen geven dat iets geschied is laat in het midden of dit door woorden of teekens geschiedt. Iemand er kennis van geven, of hem er -mee bekend maken, be-teekenen beide alleen: tot zijne kennis brengen, dat het feit volbracht is, zonder meer in bijzonderheden te treden. Dit is ook het geval met verwittigen; dit veronderstelt echter dat de persoon, tot wiens kennis iets gebracht wordt en voor wien het van belang is het te weten, onbekend met het feit is. Vermelden en melding maken van worden bij voorkeur gebezigd met betrekking tot nadere bijzonderheden, waarin de lezer of hoorder belangstelt, maar die toevallig of met opzet zijn verzwegen. Dat stond er niet bij vermeld. In berichten, mededeelen en melden ligt meer het denkbeeld van het geheele verloop der handeling tot iemands kennis brengen, terwijl men bij verhalen nog meer in bijzonderheden treedt.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bekendmaken
verzwijgen

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c