aan de dag leggen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

uiten (ww) :
uitdrukken, verkondigen, bewijzen, uitstoten, zeggen, verwoorden, uitspreken, spreken, onder woorden brengen, manifesteren, ventileren, openbaren, tot uitdrukking brengen, vertolken, aangeven, betuigen, uitbrengen, uitslaan, opperen, bekendmaken, uitstorten, spuien, slaken, betonen, reveleren, aan de dag leggen, ruchtbaar maken
vertonen (ww) :
laten zien, tentoonstellen, tonen, getuigen van, hebben, uitstallen, etaleren, betonen, tentoonspreiden, aan de dag leggen
tentoonstellen (ww) :
vertonen, aan de dag leggen

woordverbanden van ‘aan de dag leggen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aan de dag leggen, kenbaar maken, tonen

Zijne gedachten laten blijken aan anderen. Toonen is het algemeene woord, het laat in het midden of er opzet bij is of niet; bij aan den dag leggen is dit wel het geval, doch hierbij ontbreekt de uitdrukking der bedoeling het aan anderen over te brengen, wat in kenbaar maken opgesloten is. Kenbaar maken wordt dikwijls gezegd van de wilsuiting van een gezaghebber tegen zijn onderhoorigen. De Souverein maakt zijn wil kenbaar aan zijne onderdanen; de patroon maakt zijne tevredenheid kenbaar aan zijn bediende. Ten aanzien van aan den dag leggen bestaat er zoodanige beperking niet. De weerbarstige knaap, eindelijk tot inkeer gekomen, trachtte op allerlei wijzen zijn berouw aan den dag te leggen. Hij toonde echter spoedig weder zijne oude kuren.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c